Územní rozhodování

Stavební řád

Vodoprávní řízení

Žádost o vyjádření k existenci sítí (aplikace e-UtilityReport zde)

Aplikace, která usnadňuje stavebníkovi získat vyjádření správců k existenci sítí (vodovod, kanalizace, kabeláže ...)

1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon, který zcela mění koncepci územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Oproti předchozí právní úpravě zákon zjednodušuje a zrychluje povolovací řízení, některé administrativní úkony vypouští nebo snižuje jejich formálnost, zvyšuje míru kontroly nad prováděním staveb a tak umožňuje jejich bezodkladné užívání. Cílem také je, aby správní řízení vedená stavebními úřady byla využívána jen v odůvodněných případech a aby se zracionalizoval rozsah nezbytné administrativy.

Nové právní předpisy jsou k dispozici níže na této stránce, a to buď ve formě odkazů do internetu nebo ve formě dokumentů ke stažení.

Formuláře žádostí vyplývající z nových právních předpisů, které jsou ke stažení v oblastech územního rozhodování stavebního řádu.

V případě dotazů nebo nejasností se prosím obracejte na stavební odbor úřadu městské části, nejlépe osobní návštěvou v úředních hodinách.


Odkazy na platné právní předpisy

Pražské stavební předpisy


Nařízení č. 10/2016 Sb. hl.m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)

Zákon č. 186/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

.


Zveřejněno: 11.03.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 50803 x
Vytisknout