LOGO OPZ 18X4


Název projektu
: Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení na Praze 13

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0002888

Celkové způsobilé výdaje: 2 832 438,50 Kč

Doba realizace projektu: 1. 10. 2016 – 31. 12. 2017

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je realizací vzájemně provázaných 3 hlavních věcných aktivit zvýšit kvalitu řízení úřadu a poskytovaných veřejných služeb. Provázanost aktivit je následující:

 

1.  Implementace EFQM umožní ÚMČ P13 dále rozvinout systém řízení kvality, kdy stávající implementovaný CAF jasně ukázal, že organizace je schopna takového systému využít ke svému zlepšení, a navíc je připravena (manažersky z pohledu odhodlání systém zavést i personálně pro faktickou implementaci) na zavedení Modelu excelence EFQM dle vybrané metodiky. Popis procesů a vytvoření procesní mapy úřadu jsou nezbytným předpokladem pro možnost zavedení EFQM a další zvyšování kvality. Bez standardizovaného popisu procesů a zavedení systému jeho správy není možné dlouhodobě zvyšovat kvalitu procesů (hlavních, podpůrných i řídicích), tj. není možné cíleně a komplexně zvyšovat kvalitu jejich výstupů, tedy z velké části poskytovaných veřejných služeb.

2.  Posílení strategického řízení v MČ Praha 13 a vytvoření nového strategického plánu rozvoje MČ P13 umožní lépe řídit poskytování veřejných služeb ve středně a déledobém horizontu.

3.  Vzdělávání vybraných zaměstnanců ÚMČ bude zaměřeno na přímou podporu předchozích 2 dílčích cílů (zejm. oblast procesního a projektového řízení, využívání nástrojů eGovernmentu) a na další zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb (zadávání veřejných zakázek, komunikace s občany a médii).

 

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13

IČ: 00241687

Ulice: Sluneční náměstí 13/2580

Město: Praha 13

PSČ: 15800

 

Kontaktní osoba:

Bc. Martin Šmíd

E-mail:SmidM@praha13.cz

Tel.: 235011616

 

Odkazy:

OPZ: http://www.esfcr.cz/
Řídící orgán: http://www.mpsv.cz/


Vytisknout