Vážení spoluobčané,
v těchto dnech byla zahájena realizace akce „Rozšíření parkovacích míst, ulice Bellušova, Praha 13“.

Cílem těchto stavebních úprav je  navýšení parkovacích stání, zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti provozu.
Plánovanou výstavbou parkovacích míst dojde zároveň k úpravě a revitalizaci stávajících středových ploch  zeleně  z důvodů jejich  zmenšení.
V rámci těchto úprav budou tyto plochy následně ozeleněny a osázeny novou výsadbou dle návrhu projektanta.

Stavební povolení spis. zn.: VYS 21882/2013/Se, NPM „Rozšíření parkovacích míst, ulice Bellušova, Praha 13“

Zhotovitelem stavby je  společnost  SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín IČO: 48035599.

V současné době probíhá kácení dřevin na základě rozhodnutí o kácení vydané OŽP MČ Praha 13.

Stavební práce by měly být zahájeny na počátku dubna 2018 a vzhledem k rozsahu stavebních prací  bude stavba realizována postupně po etapách, které na sebe budou plynule navazovat. Podrobné informace o průběhu realizace stavby budou ve spolupráci s dodavatelem stavby vyvěšeny na hlavních vstupních dveřích bytových domů  dotčených objektů.

Víme, že každý stavební zásah v daném území sebou přináší po dobu realizace  omezení a zhoršení pohody bydlení. MČ Praha 13 ve spolupráci s dodavatelem stavby učiní všechny kroky k tomu, aby tyto negativní vlivy byly co nejmenší a výsledná realizace proběhla ke spokojenosti všech obyvatel v daném území.

Přílohy:
C02_ParkingP13_PP-BEL-STAV1-ZM6
C03_ParkingP13_PP-BEL-STAV2-ZM6
C04_ParkingP13_PP-BEL-STAV3-ZM6
C05_ParkingP13_PP-BEL-STAV4-ZM6
C06_ParkingP13_PP-BEL-STAV5-ZM6

Za MČ Praha 13 jako investora stavby  OMBAI – oddělení investiční

 

Vytisknout