OPPK EFRR.jpg


V rámci Operačního programu EU Praha – Konkurenceschopnost, v oblasti životního prostředí – Revitalizace a ochrana území bude v naší městské části zrekonstruováno celkem šest sídlištních vnitrobloků v oblastech Lužiny, Stodůlky a Nové Butovice. Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK)  je jedním z programů v České republice, které budou v období let 2007 – 2013 využívat prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj.  OPPK je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Program je zaměřen mimo jiné na  zvýšení kvality ochrany životního prostředí obyvatel.

Revitalizace vnitrobloků je dílčí součástí dlouhodobě plánovaných a pokračujících rekonstrukcí veřejných prostranství a zelených ploch ve správě odboru životního prostředí. Je v souladu s koncepcí rozvoje městské části v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Rekonstrukce se týkají výsadeb, zpevněných ploch, parčíků, dětských hřišť i sportovišť v rámci celé městské části Praha 13.  Některé lokality byly už v minulosti rekonstruovány, některé jsou rozplánovány do následujících let. Práce se provádí postupně podle naléhavosti, podle vyjasněnosti majetkoprávních vztahů a také podle výše finančních prostředků. Z prostředků městské části je financována jen malá část prací. Pravidelně jsou sledovány různé dotační a grantové programy z různých zdrojů. S úspěchem získané finanční prostředky jsou používány na financování dalších investičních akcí prováděných v rámci údržby a tvorby městské zeleně. Investiční akce jsou plánovány na základě odborných znalostí pracovníků OŽP a projektantů vždy s ohledem na požadavky obyvatel. Obyvatelé zasílají písemné podněty a pravidelně navštěvují pracovníky úřadu a přednáší jim svá přání, podněty a připomínky. Dále probíhají individuální setkání pracovníků s občany v terénu.

V roce 2007 byl připraven dotační program Evropské unie, který je dostupný i pro  naší městkou část. Bylo vytipováno 6 vnitrobloků v různých lokalitách, které budou revitalizovány v souladu s vysokými nároky na sportovní vyžití, příjemné možnosti odpočinku i na estetické cítění obyvatel. Pozornosti neušly hlavně lokality Lužiny a Stodůlky. Jsou to nejstarší sídliště v městské části a zdejší veřejná prostranství jsou mnohdy značně zanedbaná, zdevastovaná či nevyhovující nárokům současné věkové skladby obyvatel. Podané žádosti o dotace z fondů EU byly více než úspěšné, proto od 1.12.2008 je celý projekt fakticky realizován. Předpokládaný termín ukončení prací a předání hotových staveb obyvatelům je říjen 2010. Po dobu dvaceti dvou měsíců proběhne výběrové řízení na dodavatele, budou uzavřeny smlouvy a organizován průběh vlastní rekonstrukce.

Podívejme se, o které vnitrobloky jde:

  - 128 kB

 

Vnitroblok při ul. Brdičkova – Amforová, Lužiny

V tomto vnitrobloku jsou zrekonstruována dětská hřiště i jedno sportoviště v nedávné době. Revitalizace naváže rekonstrukcí kaskádového sportoviště. Povrch bude vyrovnán, budou odstraněny betonové předěly a vzniknou dvě nové herní plochy. Jedna víceúčelová pro kolektivní míčové hry s umělým povrchem a druhá na trénink jízdy na kolečkových bruslích. Komplex bude doplněn horolezeckou stěnou a odhlučněn směrem k zástavbě. Mezi dvěma novými dětskými hřišti se nachází nevzhledná plocha s pískovišti a  rozbitým mobiliářem. Plochu nahradí malebná parková úprava s lavičkami, altánkem a drobnými herními prvky  pro nejmenší. Při úpravách budou některé stávající dřeviny nahrazeny novými vhodnějšími druhy a současně jsou v návrhu rozsáhlé výsadby nových dřevin (75 vzrostlých stromů a 205 keřů). Bude zrušeno pískoviště s lavičkami u průchodu k ZŠ Brdičkova, protože nyní slouží pouze jako odpadkový koš pro randící mládež. Místo bude zatravněno a osazeno dřevinami. Cílem revitalizace v tomto vnitrobloku je vytvořit dojem klasického městského parku, proto zde vzniknou malebná zákoutí v zeleni na úkor nevzhledných asfaltových ploch, betonových monolitů a rozbitých hřišť. Podrobný plán zde:vnitroblok Brdičkova - Amforová.jpg

Vnitroblok při ul. Bronzová, Lužiny

Návrh vychází z původní koncepce vnitrobloku. Dětská hřiště a sportoviště jsou ponechána na původních místech. Původní mlatové sportoviště je opatřeno umělým povrchem. Dvě dětská hřiště pro nejmenší jsou dnes obehnána nevzhlednými betonovými monolity. Ty budou nahrazeny keramickými a dřevěnými herními prvky ve veselých barvách tak, aby se zde děti cítily příjemně a získávaly nové podněty ke svým hrám. Zdejších dřevin se revitalizace dotkne jen  minimálně. Komplex doplní nové výsadby vzrostlých stromů a keřů.
Podrobný plán zde: vnitroblok Bronzová1.jpg 

 Vnitroblok při ul. Bellušova, Lužiny

Návrh opět vychází z původní koncepce vnitrobloku. Bude se týkat dvou sportovních hřišť a prstence zeleně. V okolí „dřevěného vodního hradu“ vznikne parková úprava s lavičkami, trvalkovými záhony a keřovými skupinami. Sportovní hřiště dostanou nové vodopropustné povrchy a budou vybavena sportovním náčiním k míčovým hrám. Okolí hřišť bude nově osazeno keřovými skupinami a vzrostlými stromy (59 ks vzrostlých stromů a  cca 3 000 m2 keřových skupin). Vykáceny
budou některé keřové skupiny a několik vzrostlých stromů. Ve vnitrobloku vznikne moderní městský park s obnovenou centrální javorovou alejí, který potěší obyvatele rozkvétajícími květinami a příjemnými zákoutími k odpočinku. 
Podrobný plán zde: vnitroblok Bellušova.jpg

Vnitroblok při ul. Heranova – Kálikova, Stodůlky

Původní řešení vnitrobloku je zde úplně nahrazeno novou koncepcí. Mlatový plácek na míčové hry nahrazuje moderní sportoviště, které je však přesunuto na jižní výstup z bloku mimo domy, aby hry nerušily zdejší obyvatele. Dětské hřiště je rozšířeno, dostává nový tvar a je vybaveno moderními herní prvky. Výsadby dřevin vycházejí z půdních i klimatických podmínek a jsou voleny tak, aby později bylo nutné provádět minimum  bezpečnostních či udržovacích řezů. Projekt je navržen s ohledem na ochranu zdejších vzrostlých stromů. Některé však musí ustoupit novému řešení. Projekt navrhuje kácení několika stromů a odstranění nevhodných keřových skupin. Dřeviny budou nahrazeny vhodnějšími druhy ve vyšším poměru.
Podrobný plán zde:vnitroblok Heranova - Kálikova.jpg 

Vnitroblok při ul. Chalabalova, Stodůlky

Terén nemá charakter klasického vnitrobloku a je dosti členitý. Návrh se dotýká prameniště Prokopského potoka, které si zasluhuje vyčistit a osadit vhodnějšími dřevinami.  Rekonstruována budou dvě sportoviště, která opět dostanou nový umělý povrch a víceúčelové sportovní vybavení. Budou odhlučněna směrem k zástavbě. Dvě dětská hřiště v oblasti pro nejmenší se rozjasní veselými barvami a budou vybavena neokoukanými herními prvky. Celkově bude rekonstruován dlouhý a nevzhledný pás zeleně za domy v ulici Chalabalova. Jedná se o rekonstrukci asi 800 m2 keřových skupin a vznikne zde i trvalkový záhon na úkor betonu a mlatu. Obyvatelé se mohou těšit na zóny odpočinku a rozkvetlými květinami s širší druhovou rozmanitostí, na několik druhů vzrostlých stromů a nové keřové skupiny s větší pestrostí. Modernizace se zde dotkne cestní sítě, drobného mobiliáře a oblast se celkově koncepčně sjednotí.
Podrobný plán naleznete zde:  vnitroblok Chalabalova 1.jpg  vnitroblok Chalabalova 2.jpg vnitroblok Chalabalova 3.jpg

Vnitroblok při ul. v Hůrkách, Nové Butovice

Projekt vychází z původní koncepce vnitrobloku. Stávající sportovní hřiště dostane nový umělý povrch, basketové koše, branky a drobné skateboardové překážky. Okolo bude vybudována okružní minidráha na „inlajny“. Staré zanořené pískoviště bude přebudováno a doplněno veselými keramickými prvky k odpočinku i ke hrám nejmenších dětí.  Prostor doplní odpočinková vyhlídka směrem k Prokopskému údolí s lavičkami. Celý vnitroblok dostane nové výsadby vzrostlých stromů a keřů, některé stávající keřové skupiny budou vykáceny a jiné vhodněji upraveny.
Podrobný plán naleznete zde: vnitroblok V Hůrkách 1.jpg  Vnitroblok V Hůrkách 2.jpg

 

Všechny projekty počítají s odolností navrhovaných řešení proti vandalizmu, berou ohled na bezpečnost obyvatel a na jednoduchost následné údržby. Doufáme, že se stanou nově založené zelené plochy hnízdištěm ptáků a přilákají i jiné užitečné druhy živočichů. Jedná se o drobné stavby, které dlouhodobě nezatěžují okolí prašností a hlukem, ale s některými omezeními v běžném provozu bude třeba počítat. Některé plochy postihnou rozsáhlejší bourací práce, protože budou odstraňovány betonové plochy a monolity. V první etapě dojde ke kácení nevhodných dřevin. Obyvatelé budou průběžně informováni prostřednictvím médií i vývěsek v domech o jednotlivých krocích v rámci prováděných prací. V únoru proběhne setkání s občany, kde budou veřejně představeny jednotlivé projekty. Individuálně je možné se s projekty seznámit po dohodě přímo v odboru životního prostředí, v oddělení správy veřejné zeleně a pořádku

 

 

Městská část Praha 13 
www.praha13.cz

MATRICE ZNAKU -opravená kopie.jpg

Tisková zpráva

8. 9. 2010 

 



Projekt  „Revitalizace sídlištních vnitrobloků“, který Praha 13 zahájila v červenci 2009,  je dokončen.  Ve středu 8. září si hotové dílo prohlédl starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s ředitelem oblasti dodavatelské společnosti Swietelsky stavební s. r. o. Rastislavem Súľovským a členy realizačního týmu. Starosta poděkoval všem, kdo se na uskutečnění projektu podíleli, a vyjádřil naději, že obnovené vnitrobloky zůstanou dlouho stejně hezké.

V rámci projektu bylo zásadním způsobem zrekonstruováno celkem šest sídlištních vnitrobloků v oblastech Lužiny, Stodůlky a Nové Butovice.  V rámci revitalizace byla zrekonstruována nebo nově vybudována dětská hřiště a sportoviště, byly odstraněny nevzhledné betonové zdi, schody a „ozdoby“ z doby výstavby sídliště, vybudovány nové cesty a vyměněny lavičky a koše. Významnou součásti projektu byly parkové úpravy a výsadby – bylo odstraněno 50 přestárlých stromů a nevhodné křoviny a poté vysazeno 160 vzrostlých stromů a tisíce nových keřů.  Všechny vnitrobloky jsou nyní barevnější, poskytují více prostoru ke hrám dětí, k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, beton nahradily nové materiály a nové výsadby by měly zlepšit i mikroklima.

Celá revitalizace stála přibližně 60 miliónů korun, z toho více než 38 milionů korun získala Městská část Praha 13 díky kvalitně zpracovaným projektům z fondů Evropské unie, konkrétně z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Podrobná zpráva o revitalizaci.pdf  

Samuel Truschka
tiskový mluvčí městské části

image003.jpg

(Umístění článku:  http://www.praha13.cz/10569_Sest-sidlistnich-vnitrobloku-omladlo )

 

Šest sídlištních vnitrobloků omládlo

V závěrečné fázi je také projekt „Revitalizace sídlištních vnitrobloků, o kterém se ve STOPu již mnohokrát psalo.Městské části Praha 13, která akci realizuje a spolufinancuje, se díky kvalitně zpracovaným projektům podařilo zajistit, že převážná část finančních prostředků, více než 38 milionů korun, plyne z evropských dotací, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

image004.jpg

Tento typ projektů má svá pevná pravidla a jedním z nich je i termín ukončení projektu, který je naplánován na 30. září 2010. Předání jednotlivých staveb proběhne již v pondělí 6. září a v nejbližší době budou všechny revitalizované vnitrobloky plně sloužit svému účelu. V poslední etapě projektu proběhly sadové a parkové úpravy, instalace odpadkových košů a laviček a umělého povrchu na hřišti ve vnitrobloku Chalabalova ve Stodůlkách. V lokalitě Brdičkova – Amforová byly dokončeny sportovní plochy a oplocení, založeny trávníky a vysazeny dřeviny, dokončena lezecká stěna a odpočinkové zóny. Kompletně dokončena byla sportoviště a vysazeny dřeviny a květiny ve vnitrobloku Bellušova. Zde se dokončuje založení trávníků a instalace laviček a odpadkových košů.

image005.jpg

Bohužel ještě před dokončením se setkáváme s velmi nemilou skutečností - s ničením nového vybavení vnitrobloků. Již bylo poničeno oplocení ve vnitrobloku Bronzová, zmizely odpadkové koše v Amforové, odcizeny byly také lavičky ve vnitrobloku Chalabalova. Jsou ničeny keramické mozaiky, nalézáme rozježděné trávníky, posprejované lavičky a informační tabule, mizí atypické sedáky na lavičkách. Žádáme tedy důrazně vandaly, aby zanechali poškozování upravených a vybavených hřišť a zelených ploch a ostatní občany prosíme o všímavost a případné informování policie. Je potěšitelné, že vnitrobloky jsou hezčí a barevnější a že poskytují dětem více prostoru ke hrám, obyvatelům k aktivnímu i pasivnímu odpočinku.Také věříme, že díky novým výsadbám dřevin i květin projekt přispívá ke zlepšení mikroklimatu. Vznikly nové parčíky, které mají moderní mobiliář. Původní šeď starých betonů nahradily nové materiály v pestřejších barvách. Velmi si přejeme, aby vydržely hezké a sloužily obyvatelům okolních domů co nejdéle.

Operační program Praha – Konkurenceschopnost Evropský fond pro regionální rozvoj Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Libor Hakl, koordinátor fondů EU

(Umístění článku: http://stop.p13.cz/clanek.php?id=3641 )

 

 

Průběžná informace o průběhu revitalizace

V rámci Operačního programu EU Praha – Konkurenceschopnost, v oblasti životního prostředí – Revitalizace a ochrana území probíhá v městské části Praha 13 projekt „Revitalizace sídlištních vnitrobloků“.

Jedná se o celkem šest sídlištních vnitrobloků v oblastech Lužiny, Stodůlky a Nové Butovice. Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) je jedním z programů v České republice, které v období let 2007 – 2013 využívají prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

OPPK je platný pouze pro území hlavního města Prahy. Program je zaměřen mimo jiné na  zvýšení kvality ochrany životního prostředí obyvatel.
V městské části Praha 13 byla ukončena 2. etapa projektu. Dle harmonogramu jsou dokončeny vnitrobloky Bronzová, V Hůrkách a Heranova.

Tyto vnitrobloky již splňují v projektu vytýčená environmentální kritéria:

  • trvale udržitelný rozvoj
  • mnohem kvalitnější místo k životu obyvatel panelových domů
  • zvýšení hodnoty lokality z pohledu atraktivity – kvalitní parkové a sadové úpravy vč. estetické drobné architektury
  • širší nabídka sportovního vyžití a dalších možností pro trávení volného času mládeže
  • funkční plochy s různým vybavením pro sportovní vyžití a kvalitní dětská hřiště, která odpovídají věkovým skupinám dětí
  • z toho plynoucí snížení kriminality a vandalizmu mládeže

Ve vnitrobloku při ulici Bronzová jsou dokončeny bourací a stavební práce, terénní i sadové úpravy. Byly odstraněny betonové bloky, nevyhovující herní a sportovní prvky. Byla kompletně přebudována 3 dětská hřiště, vybudována nová cesta, zrekonstruováno sportoviště a provedeny nezbytné modelace terénu. Na dětská hřiště byly osazeny herní prvky včetně keramických atypů (zídky a herní prvky). Na sportovním hřišti je položen umělý sportovní povrch. Jsou založeny trávníky v zatravňovací dlažbě na sportovním hřišti v dolní části vnitrobloku.

image007.jpg

  nové sportovní hřiště 



image008.jpg
 
  prostřední dětské hřiště 



image009.jpg

  horní dětské hřiště

 

Ve vnitrobloku V Hůrkách jsou dokončeny bourací a stavební práce, terénní i sadové úpravy. Je položen nový asfaltový povrch pro bruslaře, položen umělý povrch pro míčové hry a dokončena montáž protihlukové stěny na sportovním hřišti. Na dětském hřišti jsou osazeny keramické atypy a hotové je pískoviště. Dále jsou instalovány herní prvky. V poslední fázi byla dokončena výsadba keřových skupin a byl osazen mobiliář. 

image010.jpg

  dětské hřiště 


image011.jpg
 
  stěna s ozdobnou keramickou mozajkou

 

Na sídlišti Stodůlky jsou dokončeny bourací a stavební práce, terénní i sadové úpravy na vnitrobloku Heranova – Kálikova. Původní koncepce vnitrobloku je zcela změněna. Je vybudováno nové sportoviště s umělým povrchem, dále oplocené dětské hřiště s novými herními prvky. V celém vnitrobloku byl osazen nový mobiliář a vysazeny plánované dřeviny a trvalky. Veškerý terén je upraven do finální podoby, byly založeny trávníkové plochy. 


image012.jpg
 
  nové dětské hřiště 



image013.jpg
 
   finální sadové a parkové úpravy 

 

Další 3 vnitrobloky jsou dosud rozpracované a budou kompletně dokončeny ve 3. etapě.

Ve Stodůlkách v lokalitě při ulici Chalabalova  jsou provedeny bourací práce a terénní modelace. Na dětských hřištích rozmístěny keramické prvky a keramické zídky. Je hotovo oplocení na sportovišti, dále protihluková stěna a finální asfaltový povrch. Instalují se nové herní prvky na dětských hřištích. Instaluje se nový mobiliář.

image014.jpg

  keramická zídka na budoucí záhon 


image015.jpg

  budoucí pískoviště

Na revitalizaci vnitrobloku Brdičkova – Amforová stavební práce brzdily klimatické podmínky letošní. Hotovy jsou některé bourací práce a terénní úpravy, nové cesty, založen trávník a vysazeny dřeviny. Jedno ze schodišť je zcela dokončeno a dokončuje se druhé. Nyní probíhají bourací práce na sportovním hřišti, kde budou usazeny nové betonové sportovní prvky a ochranné oplocení, dotvořeny 2 nové povrchy a umístěno sportovní vybavení. Revitalizace vnitrobloku obsahuje také dvě relaxační zóny, dokončen je miniparčík v horní části vnitrobloku a dokončuje se druhý parčík ve spodní části. 

image016.jpg

  nové schody 


image017.jpg

  bourací práce na sportovišti 



image018.jpg

  nový parčík v horní části

Ve vnitrobloku Bellušova a Neústupného jsou ukončeny drobné bourací práce a terénní úpravy. Místně je osazen nový mobiliář. Probíhají sadové úpravy, výsadby dřevin a zakládání trávníkových ploch. Začínají práce na rekonstrukci sportoviště. 


image019.jpg

  nový mobiliář 


image020.jpg

  sázení stromů 


image021.jpg

  terénní úpravy

Dana Céová, OŽP

vydáno dne 30. 3. 2010

(Umístění článku: http://www.praha13.cz/10010_Prubezna-informace-o-prubehu-revitalizace)

 

Jak pokročil projekt revitalizace sídlištních vnitrobloků?

Tento projekt jsme vám ve STOPu již několikrát představovali. Nyní se nachází zhruba uprostřed své realizace a mnohé se již stihlo dokončit. Definitivní ukončení prací na tomto poměrně rozsáhlém projektu je plánováno na druhou polovinu letošního roku. Revitalizace zahrnuje tři sídlištní vnitrobloky v oblasti Lužin (Bronzová, Brdičkova – Amforová, Bellušova – Neústupného), dva v oblasti Stodůlek (Heranova – Kálikova a Chalabalova) a jeden revitalizovaný vnitroblok se nachází v Nových Butovicích (při ulici V Hůrkách).

image023.jpg

Ve vnitrobloku při ulici Bronzová byly provedeny veškeré bourací práce a byla vybudována nová cesta. Ukončení prací je naplánováno na jaro letošního roku v rámci druhé etapy projektu. Zbývá založení trávníků v zatravňovací dlažbě na sportovním hřišti v dolní části vnitrobloku. Dětská hřiště se dočkají nových herních prvků, vytvoření nové dopadové plochy a následně budou osazena atypickými keramickými prvky. Ve druhé etapě projektu bude dokončen také vnitroblok V Hůrkách. Na sportovním hřišti je hotovo podloží, připravuje se nový asfaltový povrch a bude dokončena montáž protihlukové stěny. Na dětském hřišti již byly osazeny keramické prvky a hotové je již také pískoviště. V poslední fázi bude dokončena výsadba tak důležité zeleně, osazeny lavičky a odpadkové koše.

Na sídlišti Stodůlky pokračují práce na vnitrobloku Heranova – Kálikova, kde proběhly veškeré bourací a zemní práce. Na dětském hřišti byly vytvořeny dopadové plochy a téměř dokončeno je i sportovní hřiště. Veškerý terén je již upraven do finální podoby, byly založeny trávníkové plochy a vysazena plánovaná zeleň. Do konce března by měla být provedena instalace herních prvků na dětské hřiště a rozmístění nového městského mobiliáře. Druhou revitalizovanou lokalitou ve Stodůlkách je území při ulici Chalabalova. Dokončení prací v tomto vnitrobloku je plánováno na třetí etapu projektu. V současnosti jsou na dětských hřištích rozmístěny keramické prvky, včetně keramické zídky. Doplněno bude oplocení, nové herní prvky, na jednom z dětských hřišť protihluková stěna a finální asfaltový povrch. V konečné fázi bude provedena výsadba zeleně a osazeny lavičky a odpadkové koše.

image024.jpg

Při pracích na celkovém zlepšení vnitrobloku Brdičkova – Amforová nás trochu brzdí letošní skutečně zimní počasí. Většina prací je však již hotova – bourací práce a terénní úpravy, nové cesty, založen trávník či vysazena zeleň. Bude následovat dokončení druhého schodiště a především práce na sportovním hřišti, kde budou usazeny nové betonové prvky a ochranné oplocení, dotvořeny nové sportovní povrchy a umístěno sportovní vybavení. Obyvatelé a návštěvníci této lokality se mohou těšit na novou klidovou zónu s parkovými úpravami ve spodní části hřišť.

Šestou lokalitou, kde probíhají práce, je území na Lužinách při ulicích Bellušova a Neústupného. Zde pokračují drobné bourací práce a terénní úpravy a byly vykáceny nevyhovující dřeviny. Naopak připravovány jsou rozsáhlé sadové úpravy a založení trávníkových ploch. Návštěvníci sportovního hřiště se mohou těšit na nové sportovní vybavení a umělý povrch. Veškeré úpravy v tomto vnitrobloku budou dokončeny v rámci třetí etapy projektu a budou zahrnovat také celkovou renovaci dětských hřišť a vybudování nového hřiště na petanque, který si získává stále více příznivců.

image025.jpg

Věříme, že revitalizace přinese okolním obyvatelům i návštěvníkům vnitrobloků velké zlepšení v oblasti životního prostředí a nové možnosti využití volného času a sportovního vyžití.

Projekt Revitalizace sídlištních vnitrobloků je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), státního rozpočtu, rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtu MČ Praha 13. Je realizován v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

i

(Umístění článku: http://stop.p13.czclanek.php?id=3549)

Libor Hakl, koordinátor fondů EU
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnost

 

 

 

 

 

Vytisknout