Prostřednictvím registrace lze zjednodušit každoroční „papírování“ spojené s podáváním žádosti o dotaci. Dle Pravidel dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a rodinné politiky pro rok 2021 nemusejí podávat povinné úředně ověřené přílohy tyto organizace:

- již zaregistrované organizace 

- a dále ty organizace, které se tak ještě nejpozději k datu 15. 7. 2021 rozhodnou učinit.   

 V případě, že Vaše organizace doznala od doby registrace změn v údajích, např. změnu názvu organizace nebo sídla, je nutné toto doplnit.  

Jak postupovat při registraci?  

  1. vyplnit registrační list (sešit MS Excel)
  2. k formuláři přiložit povinné úředně ověřené přílohy: kopii stanov, kopii potvrzení o registraci ekonomického subjektu (vydaný ČSÚ, MV ČR, MK ČR apod.), kopii dokladu o jmenování statutárního zástupce (jmenovací dekret, zápis z valné hromady apod.), kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu a kopii (není nutné úřední ověření) rozhodnutí o registraci sociálních služeb
  3. formulář + přílohy odevzdat v daném termínu do podatelny MČ Praha 13 a v el. podobě (pouze formulář bez příloh) zaslat na email SyrovyP@praha13.cz
     

Zveřejněno: 25.06.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 12586 x
Vytisknout