logolink-OP-PPR 17x2


Reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288)


Městská část Praha 13 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Projekt je realizován v rámci OPPP výzvy 21: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

V rámci projektu bude realizováno:

Téma I: Rozvíjení kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol
Téma II: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání

Projekt je zaměřen na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s OMJ a na zavádění MKV v
rámci vzdělávání v všech ZŠ zřízených MČ Praha 13.

Termín realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 7. 2019

odkaz: http://www.praha13.cz/Projekt-PRIMAS-Praha-13.html

 

O projektu

V souladu s investiční prioritou 2, prioritní osy 4 OP PPR: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, je základním cílem kvalitní vzdělávání žáků v jednotlivých partnerských školách se zohledněním specifických potřeb žáků s OMJ.

Cílem je prostřednictvím realizace projektu přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Dalším cílem realizace projektu je vytvoření ve všech spolupracujících školách proinkluzivního prostředí a začlenění žáků s OMJ. Spolupracující škola bude po realizaci projektu plně připravena takové žáky vzdělávat v počtu, který si bude budoucí situace vyžadovat.

Cílem projektu je dále vybudovat mezi školami partnerství pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. V souladu s OP PPR je cílem posílení komunitní role školy. Cílem projektu je vytvoření funkčního nástroje pro sdílení zkušeností s možností neformálního vzdělávání tak, aby vazby vytvořené realizací projektu trvaly i v dalších obdobích.


Akce projektu PRIMAS
 

Publicita projektu PRIMAS

Realizační tým

Jméno

 Instituce

 Telefon

 E-mail

Ing. Bc. Petra Řezáčová
Manažer projektu

Koordinátor
DUMY.cz a ITveSkole.cz

606 069 067

rezacova@itveskole.cz

RNDr. Miroslav Foltýn
Garant KA

MČ Praha 13

235 011 426

 FoltynM@praha13.cz

Olga Faltejsková
Finanční manažer

MČ Praha 13

235 011 425

 FaltejskovaO@praha13.cz

Mgr. Markéta Čonková
Lektor
 731 176 019 conkova.marketa@gmail.com

                                     

Kontakty MAP Praha 13

  • Mgr. Evžen Mošovský

odborný pracovník odboru školství

E-mail: MosovskyE@praha13.cz

  • Ing. Nikola Uramová

odborný pracovník odboru školství - dotace z EU v oblasti školství

E-mail: UramovaN@praha13.cz

Vytisknout