Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


3. Název životní situace

Připojení nemovitosti (zřízení sjezdu) na pozemní komunikaci a připojení komunikací navzájem (zřízení křižovatky)

4. Základní informace k životní situaci

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. V případě dálnic a rychlostních silnic nelze sousední nemovitost napojit přímo na komunikaci, a na odpočívce dálnice nebo rychlostní silnice může být jen stavba, která svým účelem slouží výlučně uživatelům této pozemní komunikace (např. čerpací stanice, motorest  nbo autoservis). Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat vlastník či pověřená osoba připojované nemovitosti, pozemní komunikace.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Věcná příslušnost k vydání rozhodnutí se řídí kategorií a třídou pozemní komunikace, na níž má být sousední nemovitost připojena. Pro dálnice a rychlostní silnice je silničním správním úřadem ministerstvo dopravy, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace pověřený obecní úřad.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci,
  • dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti),
  • výpis z katastru nemovitostí (může zajistit odbor dopravy),
  • snímek z pozemkové mapy (může zajistit odbor dopravy),
  • pokud je investor zastoupen pověřenou osobou, plnou moc k zastupování pro vyřízení žádosti a příp. vzdání se práva odvolání při vyzvednutí rozhodnutí,
  • k vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka nebo správce dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice souhlas ministerstva vnitra). Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky (resp. ministerstva vnitra) vyžádá.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je níže ke stažení, případně ho občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

Připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy se vybírá správní poplatek 1 000 Kč. Správní poplatek můžete uhradit poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo hotově v pokladně Úřadu městské části Praha 13.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud se jedná o jednoduchý případ, rozhodne silniční správní úřad bezodkladně. Jinak musí být o žádosti rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník nebo správce dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky (v případě připojení na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice ministerstvo vnitra).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

6.12.2006

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

 

Zveřejněno: 11.03.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 9086 x
Vytisknout