Starosta městské části Praha 13 zve občany ve středu 20. 9. od 10.00 do obřadní síně radnice na 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13.
Místo konání: radnice městské části Praha 13 – obřadní síň,Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

 

1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka Nejedlého

  2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy Balabánové

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za

  1. pololetí 2017

3. Rozpočtové změny za měsíce červen - září 2017

4. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

5. Uznání uvolnění finančních prostředků vynaložených BD Petržílkova na úhradu

  nákladů spojených s odstraněním vad a nedodělků v období 2008-2011 – Bytový dům

  Petržílkova

6. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje bytových jednotek

7. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu

8. Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2018

9. Zařazení Mateřské školy U STROMU, Ovčí Hájek 2174 do akce MAP

10. Uzavření kupní smlouvy se společností Trigema Smart byty s.r.o.

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č.

  1235/30, 1236/28, 1236/78, 1236/126, 1236/127, 1237/10, 2228/2, 2229/2 a 2694/4 v

  k.ú. Stodůlky

12. Revokace usnesení ZMČ č. UZ 0250/2017 ze dne 12.4.2017

  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č.

 2235/2 v k.ú. Stodůlky

13. Souhlasné prohlášení k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky

14. Využití/nevyužití zákonného předkupního práva k rodinnému domu č.p. 969 na

  pozemku parc.č. 1547/2 k.ú. Stodůlky ve správě MČ Praha 13

15. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku

16. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

17. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018

  pro neuvolněné členy ZMČ

18. Dotazy a interpelace

19. Různé

 

Ing. David VODRÁŽKA v. r.

starosta

Vytisknout