1. Identifikační číslo

-

2. Kód

-

3. Název životní situace

Povolení k vjezdu / záboru pěší komunikace či zeleně ve správě OŽP MČ Prahy 13

4. Základní informace k životní situaci

Povolení k vjezdu či záboru je nutné vyřizovat na OŽP pokud bude stavbou či jakoukoliv jinou akcí (stěhování, dovoz zboží apod.) dotčen pozemek ve správě odd. správy žp nebo dotčen pozemek těsně sousedící s pozemkem ve správě odd. správy žp (např. chodník, předzahrádka) viz orientační mapy - Veřejná zeleň v Praze 13.

Upozorňujeme, že dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, příloha č. 5, musí PD vždy obsahovat části A až E. K bodu E.6, dokladová část je nutné přiložit všechna ostatní stanoviska a vyjádření. Z toho plyne, že pokud dopravní obsluha či zábor ploch související se stavbou bude probíhat na pěších komunikacích, zpevněných plochách nebo plochách zeleně ve správě odd. správy životního prostředí, je nutné zažádat na OŽP o souhlas s vjezdem či záborem v rámci přípravy PD. Dále je nutné 30 dní před zahájením stavby oznámit termín zahájení a upřesnit registrační značky příslušných vozidel. Do žádosti o kolaudační souhlas žádáme doložení, že předmětné plochy byly uvedeny do původního stavu. Jinak nebude možné převzít pozemky zpět do údržby OŽP.

Povolení k vjezdu je určeno pro vozidla do max. hmotnosti 3,5 t.  a neslouží k povolení parkování automobilů nebo skladování stavebního materiálu či odpadu na plochách zeleně ve správě OŽP.

V případě záboru pozemku nebo jakéhokoli zásahu do zeleně je povinnost vše předem projednat na OŽP, odd. správy životního prostředí.

Při záborech pěších komunikací musí být zajištěn průchod pro pěší a po ukončení akce musí být pozemek uveden do stavu, který bude přijatelný pro převzetí OŽP zpět do údržby v rámci komplexní péče o zeleň..

Pokud dojde k poškození pěší komunikace nebo veřejné zeleně v souvislosti s vjezdem vozidel či stavební akcí, bude provedena oprava na náklady žadatele.

Toto povolení nenahrazuje vyjádření vlastníka pozemku, neopravňuje k pronájmu pozemku a záboru veřejného prostranství. Souhlas vlastníka pozemku je potřeba řešit odděleně s vlastníkem či správcem dle výpisu z katastru.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Písemnou žádost o povolení k vjezdu podává žadatel nebo zplnomocněný zástupce žadatele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte na příslušném úřadu písemnou žádost o „Povolení k vjezdu, záboru pěší komunikace či zeleně“.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 13 – odbor životního prostředí

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí – odd. správy životního prostředí - 4. patro dv. č. 521

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

-

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušný formulář je možné stáhnout zde:

Vyjádření k vjezdu / záboru ke stavebnímu řízení

Žádost o povolení k vjezdu / zábor pěší komunikace / zeleně 

Dále jsou formuláře k dispozici na oddělení správy životního prostředí ÚMČ Prahy 13.

Povinnou přílohou žádostí je s příslušným pracovníkem OŽP projednaná katastrální mapa se zákresem trasy vjezdu nebo plochy záboru.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pro podání žádosti je možné využít elektronické podatelny nebo mailu příslušného pracovníka.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Vyhláška 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochraně veřejné zeleně

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

26. Kontaktní osoba

Ing. Dana Céová, vedoucí odd. správy žp

Ing. Jana Dusilová, správa lokality Nové Butovice, Háje, Vidoule

Ing. Jan Malsa, správa lokality Lužiny

Bc. Jitka Zámorská, správa lokality Centrální park, Stodůlky

Ing. Eva Beránková, správa lokality Velká Ohrada, Malá Ohrada, Třebonice, Chaby

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.12.2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.12.2014

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-

 

Vytisknout