OPZ ZAM

Název projektu: Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_119/0014689

Celkové způsobilé výdaje: 3 147 446,50 Kč

Doba realizace projektu: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2021 

Cíle projektu:
Cílem projektu je vytvoření Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13 (SUMPP13). SUMPP13 bude strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvořit podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků v Praze 13 a jeho okolí a přispět ke zlepšení kvality života.

- Komplexně řeší dopravní dostupnost.

- Zvýší bezpečnost v dopravě.

- Sníží negativní vlivy dopravy na životní prostředí.

- Zlepší účinnost a hospodárnost přepravy osob a zboží.

- Zvýší atraktivnost a kvalitu prostředí na MČ.

Za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů chceme hledat a najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území Prahy 13. Opatření definované v Plánu udržitelné městské mobility pokryjí všechny druhy dopravy, dopravu veřejnou i soukromou, osobní i nákladní, motorizovanou i pěší a statickou. Nejdůležitější vlastností dokumentu bude fakt, že bude zcela jedinečný pro daná specifika Prahy 13, vytvoří podmínky pro uspokojení potřeb mobility lidí i podniků v Praze 13 a jejího okolí. 

Realizátor projektu:

Název: Městská část Praha 13

IČ: 00241687

Ulice: Sluneční náměstí 13/2580

Město: Praha 13

PSČ: 15800

Kontaktní osoba: Ing. Libor Hakl

E-mail: HaklL@p13.mepnet.cz

Tel.: 235 011 346

 

Odkazy:

OPZ: http://www.esfcr.cz/

Řídící orgán: http://www.mpsv.cz/

SUMP

02 SUMP Praha13  Analytická část.pdf

03 SUMP Praha 13 Návrhová část 240122.pdf

Generel cyklistické dopravy.pdf

Vytisknout