V současné době probíhá realizace projektu na přírodní obnovu louky v oblasti Ovčí hájek. 

Součástí projektu je také pastva ovcí a koz, jakožto přírodní způsob managementu vegetace spásáním a sešlapem. Takto upravená vegetace na jaře lépe obráží a vytváří se prostor pro další druhy rostlin.

Krátkodobá pastva začne v úterý 19. 11. 2019 a potrvá pouze 2 týdny. Ovečky budou v ohradníku v jihozápadní části louky (tedy dále od chodníku a obytných budov), a pod 24 hodinovým odpovědným dozorem. (Pro dozor bude při horním okraji louky (mimo chodník) přistaven mobilní přívěs jako dočasné zázemí. Kolem ohrady jsou také umístěny informační cedulky pro obyvatele a majitele psů.

Přítomnost oveček bychom rádi spojili s výchovnými programy pro školy.
Věříme, že krátkodobá pastva a výsledná pěkná jarní vegetace bude okolím vnímána spíše pozitivně.

 Více se můžete dočíst na stránkách spolku Biodiverzita: https://www.biodiverzita.cz/louka-stodulky/.

 

Ing. Jitka Straková, Ph.D.
garant projektu (604 752 568) 

Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
odborné průzkumy přírody (728 445 448)

biodiv 1
 

Přírodní obnova louky - Stodůlky

Dvouletý projekt s názvem "Biologický průzkum v rámci ekologické výchovy - Stodůlky", jehož garantem a řešitelem je Jitka Straková, byl financován magistrátem hlavního města Prahy.

V Praze však nalezneme celou řadu drobných zelených ploch nacházejících se například na bývalých výsypkách, navážkách a na okrajích sídlištních bloků, které jsou vegetačně chudé, zarostlé drnem a kosení tu probíhá jen zřídka či vůbec. Rádi bychom proto ukázali lidem, jak vhodný management výrazně přispěje ke zvýšení biodiverzity a celkovému vzhledu opomíjených ploch.

Založením ukázkové plochy pro management má veliký význam z krajinného, biologického a také vzdělávacího hlediska.

K našemu záměru jsme vybrali zelenou plochu ležící na svahu mezi Jeremiášovou ulicí a sídlištním vnitroblokem Suchý vršek. Louka je v majetku hlavního města Prahy, čítá cca 2 ha a je vedena jsou jako nelesní zeleň na nezastavitelné ploše. Louka nyní působí spíše zanedbaným dojmem. Kosení zde neprobíhalo již několik let. Vegetaci zde tvoří zejména expanzní traviny v zapojených drnech se stařinou a nepůvodní invazní rostliny doprovázené expanzními druhy trnitých křovin. 

Na základě zkušeností a znalostí vegetačního a živočišného spektra v okolí předpokládáme, že aplikací vhodného managementu biotopu lze výrazně zvýšit diverzitu původních rostlin i živočichů, které se v širším okolí vyskytují. Celkový vzhled plochy se tedy změní ze spíše zanedbané na kvetoucí louku s výraznou druhovou pestrostí. Věříme, že taková změna bude pozitivně vnímána širokou veřejností, místní městskou částí i ze strany magistrátu, který má správu pozemku na starosti.

Jak již bylo zmíněno, existuje celá řada managementů biotopu, která využívá pouze přírodě blízké postupy bez využití herbicidní chemie a podobně. Ke zvolení nejvhodnějšího typu managementu je důležité předně dobře zmapovat současný stav plochy a její vývoj během vegetačního období (jaro-konec léta). Proto jsme na rok 2019 zařadili především botanický a faunistický průzkum. Výzkum probíhá formou opakované pěší návštěvy plochy s odběrem vzorků hmyzu do sběrných misek či síťky; a inventarizace rostlin formou pozorovaní, fotodokumentace a terénních zápisků. Na základě výsledků bude teprve navržen vhodný management, který bude před realizací konzultován s příslušnými odbory hlavního města Prahy. Aplikaci managementu plochy bychom rádi realizovali na podzim roku 2019 a v roce 2020 po větší část vegetační sezóny a na podzim. Mezi vhodně managementy patří mozaikové kosení v kombinaci s krátkodobou pastvou ovcí. Část plochy bude vyhrazena pro ukázku původního stavu plochy před managementem.

Stěžejním bodem je ekologická výchova mládeže ze školských zařízení v blízkém i širším okolí. Děti si tak mohou prohlédnout a vyzkoušet, jak probíhá biologický výzkum a přírodně blízký management, na kterém se budou moci v rámci vzdělávacího programu také částečně podílet. V následujícím roce (letech) pak uvidí, jak jejich pomoc přispěla ke zlepšení stavu vegetace. Tato zapojení mládeže a následná pozitivní zpětná vazba má vysoký impakt na vytváření jejich kladného vztahu k přírodě nejen mimo město, ale i v urbanizované zóně. 

Díky grantové podpoře MHMP mohou školní skupiny využívat vzdělávací programy zdarma.
Více o programu zde
Pro školy


 

Vytisknout