1. Identifikační číslo

-

2. Kód

-

3. Název životní situace

Ověření listiny (vidimace)

4. Základní informace k životní situaci

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vidimace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):

a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),

e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

f) jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

1. prvopis,

2. již ověřenou vidimovanou listinu,

3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právníhopředpisu)

O provedení vidimace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Navštivte příslušný úřad a předložte listinu určenou k ověření.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Vidimaci provádí krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky. Seznam obecních úřadů, které provádějí legalizaci je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování pravosti podpisu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občansko-správní - Oddělení matrik – úsek ověřování

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vidimaci na úřadě předložte listinu, z níž má být vidimovaná listina pořízena.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud je správní orgán požádán o ověření a jsou splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
Vyhláška č. 36/2006 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

Úřad městské části Praha 13 - Odbor občansko-správní - Oddělení matrik

úsek ověřování, přízemí, kancelář č. 111 a 112
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
tel. 235 011 270, 235 011 318, 235 011 324

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ověření podpisu

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správní - Oddělení matrik

26. Kontaktní osoba

-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Provádění vidimace nelze považovat za pomocnou, servisní, resp. manuální práci ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Jedná se o výkon správní agendy úřadů.

 

Zveřejněno: 20.02.2015 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 5641 x
Vytisknout