Názor zastupitelů

Plýtvání veřejnými penězi: Čtvrt milionu za nekvalitní analýzu

Radnice MČ Prahy 13 zadala v půlce loňského roku analýzu možností digitalizace činnosti základních a mateřských škol za 250 000 Kč z veřejného rozpočtu. Jako dodavatele dokumentu si vybrala nechvalně známou společnost Gordic, kvůli které již pražský magistrát v roce 2013 dostal pětimilionovou pokutu za předražené IT zakázky od antimonopolního úřadu.

  Analýza, kterou pro radnici nechali zpracovat radní pro digitalizaci Michal Drábek a místostarostka pro školství a IT Marcela Plesníková (oba za ANO), svou kvalitou naprosto neodpovídá zaplacené sumě ani zadanému tématu. Dodaný dokument, který se měl mj. zabývat zavedením online přihlášek na MŠ, téma zcela opomíjí a problematikou digitalizace provozu vzdělávacích zařízení se zabývá pouze okrajově. Místo toho působí jako reklamní leták na elektronickou spisovou službu od firmy Gordic, která analýzu zpracovala. Navrhovaná opatření jako systém na rozpoznávání značek pro kontrolu vjezdů do areálu pro zamezení teroristického útoku jsou zcela mimo diskutované téma. Celý text navíc obsahuje množství faktických i gramatických chyb a vykazuje chatrnou orientaci v odborných pojmech.

  Diskuzi na téma digitalizace přihlášek jsem na zastupitelstvu osobně otevřel poprvé již před dvěma roky. Naše koalice od začátku navrhuje využít řešení poskytované zdarma Magistrátem hlavního města Prahy, což odmítli starosta David Vodrážka (ODS) i radní Michal Drábek (ANO). Místo systému dostupného bez dalších výrazných nákladů upřednostnili zadání předraženého dokumentu, který ve výsledku problematiku nikam neposouvá a nepřináší městské části žádné návrhy funkčních řešení.

  Ředitelky školek z Prahy 13 o digitalizaci ovšem nyní samy projevily zájem, takže se snad brzy dočkáme pilotního projektu online přihlášek podle vzoru jiných městských částí. Tento krok považují rodiče, školky i odborníci za prospěšný, neboť snižuje náklady i míru byrokracie, je pohodlnější, a navíc činí celý proces přijímání dětí transparentnějším, takže částečně mírní boj o místa ve školkách.

  Petr Kolář, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

..............................................................

 

Reakce na názor zastupitele Petra Koláře

Jakkoli si pana zastupitele vážíme, útočnost uvedeného příspěvku nás překvapila.  Vedení městské části proto považuje za nutné uvést na pravou míru některé tendenčně, až manipulativně prezentované názory a vysvětlit část povinností, které má veřejná správa dané zákonem a které pan zastupitel zcela ignoruje.
  Distancujeme se od urážlivých a nepodložených výroků vůči společnosti Gordic, s.r.o., která jako dodavatel studie vzešla z veřejné soutěže a jejíž nabídka byla nejlevnější. Radnice si cení její profesní reputace. Tato firma obhospodařuje přes 6 000 organizací veřejné správy i soukromého sektoru, mezi její zákazníky patří i klíčové resorty obrany a bezpečnosti, jako je třeba Ministerstvo vnitra, Armáda ČR, Bezpečnostní informační služba, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Severoatlantická aliance. I vzhledem k oceněním, které dodavatel dostává, zejména v celorepublikové soutěži Egovernment the Best za rok 2020, nemá radnice pochyby o jeho důvěryhodnosti a kvalifikovanosti.
  Pan zastupitel mj. uvádí, že dodané dokumenty svou kvalitou naprosto neodpovídají zaplacené sumě i zadanému tématu. Z textu ale není zřejmé, zda hodnotí jeden ze čtyř dodaných souborů, nebo všechny jako celek. K ceně můžeme sdělit jen to, že zadavatelem vypsaný limit nebyl překročen. Dále pan zastupitel zjevně nestudoval vlastní zadávací dokumentaci. O zavedení on-line přihlášek do mateřských škol v něm nebylo ani slovo, proto nelze dodavatele vinit z toho, že toto téma řeší pouze okrajově. To, proč nebylo zadavatelem požadováno řešení on-line přihlášek do mateřských školek, zase vyplývá z faktu, že to stávající právní úprava v přívětivé formě neumožnuje. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Mimo osobní účast zákonných zástupců, je možné distančně učinit pouze datovou schránkou, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem. Prostý email z hlediska správního řádu nedostačuje. Stávající právní úprava umožnuje zákonným zástupcům podávat žádost digitálně, ale prostředky, které nejsou široce rozšířeny mezi obyvateli.
  Co se týče toho, že studie se digitalizací činností příspěvkových organizací zabývá pouze okrajově, tak s tímto názorem radnice nesouhlasí. Navíc spisová služba je téma, které radnici velmi zajímá. Podle připravované novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a  spisové službě, se předpokládá, že povinnost vést elektronickou spisovou službu bude rozšířena i na další veřejnoprávní původce, jako jsou třeba základní školy. Tato povinnost bude platit k níže uvedeným termínům z novely zákona.

Přechodná ustanovení připravované novely

 1. Veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném ode dne 1. února 2022, jsou povinni uvést výkon spisové služby do souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022, do 31. prosince 2023.

 2. Veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 písm. f) až m) zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022, jsou povinni uvést výkon spisové služby do souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022, do 31. prosince 2024.

Znovu musíme konstatovat, že je škoda, že pan zastupitel nevyužil prostor a nerozvedl svá tvrzení o chatrných pojmech a vadné konstrukci celého dokumentu. Na obecné prohlášení se špatně reaguje, je ale jisté že odborná úroveň předložených dokumentů dalece převyšuje příspěvek pana zastupitele. Stejně tak dokola opakované tvrzení o předražené studii bez nějaké tržní analýzy je pro radnici nepoužitelné.
  Rádi bychom rovněž upozornili, že spisová služba je definována takzvaným Národním standardem elektronické spisové služby, který má zajistit, aby všechny podobné systémy ve veřejné správě byly v klíčových parametrech identické. Proto nepovažujeme koncepční představení problematiky spisové služby a jejích systémových vazeb na ostatní systémy za špatné. Naopak jsme rádi, že součástí studie bylo představení návrhu ICT architektury v souladu s připravovanou i platnou legislativou.
  Oproti zadání zpracovatel pojal na přání Oboru školství daleko komplexněji oblast kybernetické bezpečnosti škol. Je nám líto, že pan zastupitel nevyužívá svého času místo plýtvání na líbivé věci, které neumožnuje legislativa, na přínosnější věci. Jsme například rádi, že zpracovatel upozornil na řady nedostatků u různých příspěvkových organizací. Bohužel není možné uveřejnit seznam bezpečnostních nesrovnalostí, které byly nalezeny, aby nelákaly případné útočníky. Nicméně si opravdu vážíme i toho, že dodavatel nad rámec vlastního zadání, které bezezbytku splnil, připravil třeba také vzorovou Bezpečností ICT směrnici pro příspěvkové organizace, která byla sestavena se zřetelem na oblast působení analyzovaných příspěvkových organizací.

  Michal Drábek, radní (ANO 2011)  

 

Vytisknout