Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku ze psů.

4. Základní informace k životní situaci
Přihlásit psa k poplatku je nutné provést do 15 dnů od nabytí psa, bez ohledu na stáří zvířete či osobu držitele. Přihlašují se tedy i psi mladší 3 měsíců, nebo psi v držení osob, které poplatek nemusí platit.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Přihlásit psa musí jeho držitel. Držitel psa je ten kdo o psa pečuje a u koho pes skutečně pobývá. Nemusí jím být tedy výhradně majitel psa.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat přihlášku k poplatku – sepsat ji s pověřeným odborným pracovníkem, případně vyplnit určený formulář a zaslat poštou, datovou schránkou apod., možno i datovou zprávou s jedinečným zaručeným elektronickým podpisem. Nestačí ale pouze zaslat údaje pomocí obyčejné zprávy e-mailem, faxem apod.!

Nejlépe je ale věc řešit osobně, návštěvou úřadu, protože po přihlášení je nutné převzít evidenční známku psa.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na příslušný úřad a přihlásit se k poplatku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Držitel psa přihlašuje a platí poplatek na úřadu obce v místě svého trvalého bydliště (uvedeného v OP), i v případě, kdy se psem pobývá mimo trvalé bydliště (pobývá na jiné adrese, na chalupě, v zahraničí apod.). V našem případě na Úřadu městské části Praha 13.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, kancelář č. 529 – Michal Cíza
Tel.: 235011411, e-mail: CizaM@praha13.cz  Osobn
ě v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 18,00; ÚT, ČT: 8,00 – 13,00).



10. Jaké doklady je nutné mít s sebou


Pro přihlášení psa stačí mít s sebou platný občanský průkaz, případně očkovací průkaz psa. Při uplatnění sazby pro důchodce je navíc třeba předložit důchodový výměr nebo doložit rozhodnutí o sirotčím důchodu, vdovském důchodu, invalidním důchodu, a vyplnit čestné prohlášení, že občan nemá jiné příjmy. Při nárokování dalších úlev a osvobození od poplatku je třeba doložit i další doklady: u psa z útulku doklad o převzetí z pražského útulku; u psa čipovaného doklad o čipování a zaevidování na Magistrátu hl.m.Prahy. Právnické osoby musí doložit i výpis z obchodního rejstříku a svůj právní vztah k prostorám, kde bude pes chován (pokud přihlašují psa na sebe).


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou níže ke stažení, případně je občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

Přihlášení k místnímu poplatku ze psů (dokument MS Word)
Odhlášení z evidence místního poplatku ze psů (dokument MS Word)
Čestné prohlášení (dokument MS Word)
Žádost o vrácení přeplatku (dokument MS Word)
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Roční sazba poplatku činí 1.500,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 2.250,- Kč. Za psy chované v rodinném domku se platí 600,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 900,- Kč. U důchodce (osoby pobírající pouze starobní, vdovský, vdovecký či invalidní důchod, tyto bez dalších příjmů, nebo pobírající sirotčí důchod) činí poplatek 200,- Kč za jednoho psa, za druhého a dalšího psa 300,- Kč. Právnická osoba, která je vlastníkem objektu, platí za psa ke hlídání objektu 600,- Kč, za druhého a dalšího 900,- Kč.

Poplatek se neplatí ze psů osob nevidomých, bezmocných a s těžkým zdravotním postižením (III. stupeň mimořádných výhod), osob cvičících psy pro tyto osoby, dále neplatí osoby, kterým držení psa ukládá zvláštní právní předpis (zákon o myslivosti apod.), nebo které podle mezinárodního práva požívají výsady a imunity apod., či provozují útulek nebo záchytnou stanici pro opuštěná a zatoulaná zvířata v Praze. Dále z vycvičených záchranářských psů s příslušným osvědčením, ze psů chovaných k vědeckým účelům v určených zařízeních, služebních psů sloužících Policii ČR a Městské policii.

Úleva ve výši roční sazby poplatku se poskytuje i osobám, které mají psa převzatého z některého z pražských útulků. Tato úleva se poskytuje po dobu 2 let od data převzetí psa.

Úleva z roční sazby poplatku ve výši 350,- Kč bude po dobu dvou let (počítáno od počátku ledna následujícího roku) poskytnuta tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a současně jej do 30 dnů od tohoto označení nechá zanést do databáze Magistrátu hl. m. Prahy.Prahy.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poplatek zavádí obec vyhláškou – v Praze je to vyhláška č. 23/2003 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku ze psů. Místní poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci dlužnou částku navýšit až na trojnásobek. Také lze uložit pořádkovou pokutu za závažné ztěžování nebo maření správy daní až do výše 50 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Vznik a ukončení poplatkové povinnosti, případně další změny rozhodné pro evidenci a výši poplatku, je nutné vždy oznámit správci poplatku a to do 15 dnů ode dne, kdy daná skutečnost nastala.    

Pokud pes již nežije (úhyn je nejlépe prokázat potvrzením od veterináře), byl předán jinému držiteli nebo evidovaný držitel změnil trvalý pobyt mimo území městské části, kde byl pes přihlášen, je třeba psa ve výše stanovené lhůtě odhlásit, vrátit evidenční známku a ukončit tak platební povinnost. Nejlépe osobním úkonem u správce poplatku.

Není-li pes řádně a doložitelně (písemně) odhlášen, poplatková povinnost nadále trvá, neboť po přihlášení psa do evidence správce poplatku předepisuje každoročně poplatek k úhradě, až do doby, než je ohlášena změna.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.

26. Kontaktní osoba

Pracovník oddělení daní a poplatků – Michal Cíza.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno: 19.06.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 11565 x
Vytisknout