Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

4. Základní informace k životní situaci
Poplatková povinnost vzniká dnem následujícím po dni příchodu a končí dnem ukončení pobytu. Jde de facto o poplatek za přespání.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Poplatek platí osoba přechodně ubytovaná za účelem turistiky, rekreace či léčení, pokud neprokáže jiný důvod (služební cesta, pracovní pobyt).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatek vybírá fyzická nebo právnická osoba, která ubytování k rekreaci za úplatu poskytla, tedy ubytovatel. Tato osoba je plátcem poplatku a zodpovídá za jeho vybrání a odvedení příslušnému úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Plátce poplatku – ubytovatel je povinen oznámit zahájení činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci povolení nebo oprávnění k ubytování, případně ode dne zahájení ubytování, tj. podat Přihlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt – sepsat je s pověřeným odborným pracovníkem, případně vyplnit určený formulář a zaslat poštou, datovou schránkou apod.

Ubytovatel je pak povinen během provozování ubytovacího zařízení do 15. dne každého následujícího měsíce nahlásit správci poplatku celkový počet obsazených lůžek v měsíci – zasílat měsíčně Prohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku – Úřadu MČ Praha 13.
8. Na které instituci životní situaci řešit
V našem případě se plátce přihlašuje na Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, 4. patro, kancelář č. 529 – Romana Hrušková, tel. 235011408

v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 18,00; ÚT, ČT: 8,00 – 13,00)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro přihlášení je nutné mít s sebou platný občanský průkaz, podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku (případně pověření k jednání od statutárního zástupce) a čísla účtů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je níže ke stažení, případně ho občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

Přihlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Prohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

 

Poplatku nepodléhají: osoby nevidomé, bezmocné, osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, osoby mladší 18 let, nebo na které náležejí přídavky na děti, osoby starší 70 let. Dále poplatku nepodléhají osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních klubů a v ubytovnách sdružení dětí a mládeže pro skupiny dětí a mládeže, pokud cena za ubytování nepřesahuje 45,- Kč za den a osobu.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poplatek zavádí obec obecně závaznou vyhláškou – v Praze je to vyhláška č. 27/2003 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, ve znění pozdějších předpisů. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci dlužnou částku navýšit až na trojnásobek. Také lze uložit pořádkovou pokutu za závažné ztěžování nebo maření správy daní až do výše 500 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa  trvalého pobytu  nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na žádost správce poplatku je mu ubytovatel povinen evidenční knihu předložit ke kontrole a v případě nevybrání a neodvedení poplatku doložit jiný důvod ubytování, než který podléhá poplatku. Evidenční kniha se uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.

26. Kontaktní osoba

Pracovník oddělení daní a poplatků – Romana Hrušková, tel. 235011408.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Vytisknout