Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování (název) životní situace

Přihlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity.

4. Základní informace k životní situaci
Tento poplatek se na území hl. m. Prahy vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatková povinnost vzniká dnem zahájení provozu ubytovacího zařízení. Platí se za každý den využití lůžka – za přespání.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Ubytovatel je povinen splnit u správce poplatku ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost platit poplatek.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat Přihlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity – sepsat je s pověřeným odborným pracovníkem, případně vyplnit určený formulář a zaslat poštou, datovou schránkou apod.

Poplatník je pak povinen během provozování ubytovacího zařízení nahlásit správci poplatku do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí celkový počet obsazených lůžek v kalendářním čtvrtletí – zasílat čtvrtletně Prohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity, a odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku, tedy Úřadu MČ Praha 13.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na příslušný úřad a přihlásit se k poplatku, případně věc řešit poštou nebo elektronicky.

8. Na které instituci životní situaci řešit
V našem případě se poplatník přihlašuje na Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků, 4. patro, kancelář č. 529 – Romana Hrušková, tel. 235011408

v úředních hodinách (PO, ST: 8,00 – 18,00; ÚT, ČT: 8,00 – 13,00).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při plnění své ohlašovací povinnosti je nutné mít s sebou platný občanský průkaz. Podnikající osoby též živnostenský list, resp. výpis z Obchodního rejstříku (případně pověření k jednání od statutárního zástupce), kolaudační rozhodnutí na ubytovací zařízení a čísla účtů.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je níže ke stažení, případně ho občan obdrží přímo na příslušném oddělení.

Přihlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

Prohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den, bez ohledu na důvod pobytu (platí se nejen při rekreačním, ale například i při pracovním pobytu apod.).

Poplatek je splatný bez vyměření do konce měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí.

Ubytovacímu poplatku nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních: sloužících pro studenty a žáky, pro pracovníky poplatníka, sloužících sociálním a charitativním účelům, lázeňských a zdravotnických, pokud nejsou využívána jako hotelová.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při doložení všech náležitostí je přihlášení vyřízeno během několika minut.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Poplatek zavádí obec obecně závaznou vyhláškou – v Praze je to vyhláška č. 6/2011 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ve znění pozdějších předpisů. Místní poplatek z ubytovací kapacity upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který v sobě obsahuje prvky daňového právního vztahu. Při řízení ve věcech tohoto poplatku platí i zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za platbu po lhůtě splatnosti lze jako sankci dlužnou částku navýšit až na trojnásobek. Také lze uložit pořádkovou pokutu za závažné ztěžování nebo maření správy daní až do výše 500 000,- Kč.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Poplatník je povinen vést přehlednou evidenční knihu a předkládat tuto evidenci k nahlédnutí správci poplatku.

Do evidenční knihy zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Poplatková povinnost končí dnem zániku ubytovacího zařízení, nebo změnou jeho využití a je dána povinnost pro poplatníka tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů správci poplatku.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Ekonomický odbor – oddělení daní a poplatků.

26. Kontaktní osoba

Pracovník oddělení daní a poplatků – Romana Hrušková, tel. 235011408.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.1.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Vytisknout