VR Městská část Praha - ČakoviceMěstská část Praha - Čakovice
nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha – Čakovice, IČ: 00231291
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI
Tel:  +420 283 061 412, 283 061 410, datová schránka: 3pybpw9
  e-mail : Jiri.Vintiska@cakovice.cz


CJ 00656/2019

Starosta MČ Praha – Čakovice Ing. Jiří Vintiška vyhlašuje dne 8. 2. 2019 souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění

 

výběrové řízení na obsazení funkčního místa

tajemník / tajemnice Úřadu Městské části Praha – Čakovice

 

Druh práce:

-  plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zák. č. 131/ 2000 Sb., o hl. m. Praze a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/ 2000 Sb., kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

-  výkon státní správy a samosprávy,

-  kompletní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců MČ,

-  řízení a koordinace všech činností ÚMČ,

-  příprava podkladů pro jednání a účast na zasedáních rady a zastupitelstva MČ

 

Místo výkonu práce:

Městská část Praha – Čakovice

 

Platové zařazení:

dle Nařízení vlády č. 341 /2017, ve znění změny č. 263/ 2018, platová třída 11

 

Předpokládaný vznik pracovního poměru:

Ihned, popř. dle dohody.

Pracovní poměr se uzavře na dobu neurčitou, se zkušební dobou šest měsíců

 

Předpoklady pro výkon funkce:

Uchazeč musí splňovat níže uvedené předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka a pro jmenování do funkce podle zákona č. 312 / 2002 Sb., o úřednících samosprávných celků, § 4 a § 5 zákona:

-  fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem ČR, popř. která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,

-  způsobilost k právním úkonům,

-  bezúhonnost,

-  ovládá jednací jazyk,

-  splnění dalších předpokladů podle § 2 a § 4 zákona č. 451/ 1991  Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971,

-  minimálně tříletá praxe jako

-  vedoucí zaměstnanec, nebo

-  při výkonu správních činností v pracovně právním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,

-  ve funkci zastupitelstva územního samosprávního celku dlouhodobě uvolněného pro tento výkon,

-  délka této praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce,

 

Další požadavky pro vznik pracovního poměru:

-  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

-  schopnost samostatného rozhodování,

-  schopnost řízení kolektivu,

-  dobrá znalost práce s PC (MS Office),

-  zodpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita

 

Výhodou je:

-  praxe ve státní správě a samosprávě,

-  znalost právních předpisů v oblasti veřejné správy,

-  znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl m. Praze a Statutu hl. m. Prahy, zák. č. 55 /2000 Sb., v platném znění,

-  znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění,

-  znalost informačních systémů GINIS, MUNIS, MISYS apod.

-  zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 zák. 312/ 2002 Sb., pokud ji uchazeč nemá, je nutné ji vykonat do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru

 

Písemná přihláška a její náležitosti:

musí obsahovat dle § 7 odst. 4, zákona č. 312/ 2002  o úřednících samosprávných celků, v platném znění, tyto náležitosti:

-  jméno, příjmení a titul uchazeče,

-  datum a místo narození uchazeče,

-  státní příslušnost uchazeče,

-  místo trvalého pobytu uchazeče,

-  číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

-  telefonní kontakt a e-mail,

-  datum možného nástupu

-  datum a podpis uchazeče

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

dle § 6 odst. 4, zákona č. 312/ 2002  o úřednících samosprávných celků, v platném znění, tyto doklady

-  životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech dovednostech týkajících se správních činností,

-  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

-  ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání,

-  ověřená kopie lustračního osvědčení (nevztahuje se na uchazeče naroz. po 1. 12. 1971),

-  čestné prohlášení ve smyslu § 7 odst. 2 zák. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

-  čestné prohlášení ke splnění požadavků podle § 81 odst. 8 ve spojení s § 103 zák. č. 131 /200 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

Lhůta pro podání nabídky:

Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 15. 3. 2019 do 12.00 hodin

 

Místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady v zalepené obálce označené „Výběrové řízení – tajemník ÚMČ Praha – Čakovice“ podejte osobně do podatelny ÚMČ Praha – Čakovice na adrese Cukrovarská č. 52, Praha - Čakovice nebo zašlete na adresu:

 

Úřad městské části Praha – Čakovice

Nám. 25. března 121

196 00 Praha – Čakovice

 

Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po skončení výběrového řízení skartovány.

 

Vyhlašovatel s vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

 

V Praze – Čakovicích dne 8. 2. 2019

 

 

Ing. Jiří Vintiška v. r.

starosta MČ Praha - Čakovice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout