1. Identifikační číslo
  -----
 2. Kód
  -----
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Manželství - uzavření manželství
 4. Základní informace k životní situaci
  Uzavření manželství občanskou formou před matričním úřadem.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Snoubenci.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Snoubenci předloží při osobní návštěvě na oddělení matrik vyplněný a oběma snoubenci podepsaný „Dotazník k uzavření manželství“ a doloží originály všech potřebných dokladů.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na příslušném matričním úřadu podle místa uzavření manželství.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Osobní návštěvou na oddělení matrik ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5. Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 18.00 hod; úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00 hod.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  K vyplněnému a oběma snoubenci podepsanému „Dotazníku k uzavření manželství“ snoubenci předloží:
  • doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o státním občanství (lze nahradit OP, CD)
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit OP)
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit OP)
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího  manželství (pokud je snoubenec rozvedený)
  • úmrtní list zemřelého manžela (pokud  je snoubenec ovdovělý)
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o  snoubence, který žil v partnerství)
  • rodné listy společných dětí (pokud snoubenci již společné děti mají)
  • případně rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž ani jeden nemá trvalý pobyt na území ČR, činí 3.000,- Kč.
  • správní poplatek za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, 2.000,- Kč.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Lhůty nejsou stanoveny
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -----
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -----
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  -----
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  -----
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení
  -----
 21. Nejčastější dotazy
  -----

22.  Další informace
Pokyny pro uzavírání manželství cizích státních příslušníků s občany ČR získáte na oddělení matrik ÚMČ Praha 13 nebo na internetových stránkách ÚMČ Praha 13.

23.  Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě
www.portal.gov.cz

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Manželství - vydání Osvědčení k církevnímu sňatku
  Manželství - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 2. Za správnost popisu odpovídá útvar
  oddělení matrik ÚMČ Praha 13
 3. Kontaktní osoba
  Jana Veverková, matrikářka, tel. 235 011 312

Martina Koloušková, vedoucí oddělení matrik, tel. 235 011 316

 1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.01.2014
 2. Popis byl naposledy aktualizován
  -----
 3. Datum konce platnosti popisu
  Bez omezení
 4. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -----
Vytisknout