Rada městské části Praha 13

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurzní řízení

 na vedoucí pracovní místo

ředitelky / ředitele Mateřské školy MOTÝLEK, Pra­ha 13, Vlasákova 995

na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele / ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pe­dagogických pracovnících a o změně některých zá­ko­nů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pra­covnících"):

 

·  plná způsobilost k právním úkonům,

·  odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zá­ko­na o pedagogických pracovnících,

·  bezúhonnost,

·  zdravotní způsobilost,

·  znalost českého jazyka,

·  příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitelky / ředitele:

 

·  znalost školských předpisů a školské problematiky,

·  základní ekonomické znalosti,

·  organizační a řídící schopnosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 

·  jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,

·  název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,

·  datum a podpis uchazeče/ky.

 

  K přihlášce uchazeč/ka přiloží:

 

·  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·  doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické pra­xe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkč­ní­ho zařazení,

·  strukturovaný životopis,

·  koncepci rozvoje Mateřské školy MOTÝLEK, Praha 13, Vlasá­ko­va 955 (rozsah max. 5 normostran),

·  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),

·  čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve zně­ní pozdějších předpisů,

·  originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ře­ditele / ředitelky (ne starší 2 měsíců).

 

Předpokládaný nástup do funkce 1. 2. 2023

 

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané při­hlášky uchazeček/uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílo­ha­mi, došlé poš­tou na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor školství), Slu­neční nám. 2580, 158 00 Praha nebo doručené osobně do po­da­tel­ny výše uve­­deného úřadu nej­poz­ději do čtvrtka 22. 12. 2022 do 12:00 hod.

 

Obálku označte textem:"Konkurz – Mateřská škola MOTÝLEK, Pra­ha 13, Vlasákova 955 - NEOTVÍRAT".

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho prů­­běhu bez udání důvodu zrušit.

 

 

 

Praha, 24. 11. 2022    Ing. David Vodrážka, v.r.

  starosta městské části Praha 13

 

 

 

 

 

Toto vyhlášení bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha 13 č. UR 0482/2022 ze dne 21. 11. 2022

Vytisknout