Rada městské části Praha 13

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurzní řízení

 na vedoucí pracovní místo

ředitelky/ředitele

Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zá­ko­nů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pra­covnících"):

·  plná způsobilost k právním úkonům,

·  odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zá­ko­na o pedagogických pracovnících,

·  bezúhonnost,

·  zdravotní způsobilost,

·  znalost českého jazyka,

·  příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitelky / ředitele: 

·  znalost školských předpisů a školské problematiky,

·  základní ekonomické znalosti,

·  organizační a řídící schopnosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky: 

·  jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,

·  název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,

·  datum a podpis uchazeče/ky. 

 
 K přihlášce uchazeč/ka přiloží:

·  ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·  doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické pra­xe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkč­ní­ho zařazení,

·  strukturovaný životopis,

·  koncepci rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 (rozsah max. 5 normostran),

·  výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),

·  čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (netýká se uchazečů/uchazeček narozených po 1. 12. 1971),

·  originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ře­­ditele/ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup do funkce 1. 7. 2023

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané při­hlášky uchazeček/uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílo­ha­mi, došlé poš­tou na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor školství), Slu­neční nám. 2580, 158 00 Praha nebo doručené osobně do po­da­tel­ny výše uve­­deného úřadu nej­poz­ději do úterý 28. 2. 2023 do 12:00 hod.

 

Obálku označte textem:"Konkurz – Základní škola s RVJ, Pra­ha 13, Bronzová 2027 - NEOTVÍRAT".

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho prů­běhu bez udání důvodu zrušit.

 

Praha, 12. 1. 2023                                                                                                    Ing. David Vodrážka, v.r.

                                                                                                                            starosta městské části Praha 13Toto vyhlášení bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha 13 č. UR 0008/2023 ze dne 9. 1. 2023

Vytisknout