Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 13

 

čl. 1

Tímto jednacím řádem se řídí postavení a jednání všech výborů Zastupitelstva městské části Praha 13.

 

čl. 2

(1) Výbory zřizuje Zastupitelstvo městské části Praha 13 (dále jen “Zastupitelstvo„) jako své poradní orgány.

(2) Zastupitelstvo volí a odvolává předsedu a místopředsedu výboru z řad členů Zastupitelstva, další členy výboru z řad členů Zastupitelstva a občanů hlavního města Prahy a tajemníka výboru z řad zaměstnanců Úřadu MČ Praha 13. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, zástupci starosty, tajemník úřadu městské části ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu městské části.

(3)  Počet členů výborů určuje Zastupitelstvo tak, aby byl vždy lichý.

(4) Předseda výboru se zúčastňuje jednání Rady MČ Praha 13 (dále jen „Rada“) s hlasem poradním.

(5) Výbory plní úkoly stanovené zákonem, statutem výboru nebo kterými je pověří Zastupitelstvo nebo Rada.  Rada může ukládat úkoly výborům jen v rozsahu své působnosti svěřené jí zákonem nebo Zastupitelstvem.

(6) Výbory ze své činnosti odpovídají Zastupitelstvu; Radě odpovídají jen v rámci jí vymezené působnosti.

(7) Výbory spolupracují s Radou.

 

čl. 3

(1) Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda, místopředseda nebo jimi pověřený člen výboru (dále jen „předsedající“) a určuje místo a čas jednání výboru.

(2) Výbory se scházejí podle potřeby.

(3) Předsedající navrhuje pořad jednání a způsob projednání jednotlivých bodů pořadu. Každý člen výboru může navrhnout  doplnění nebo změnu pořadu jednání.

(4) Členové výboru jsou povinni se zúčastnit každého jednání výboru, jinak jsou povinni omluvit se před jednáním předsedovi výboru nebo tajemníkovi výboru s uvedením důvodu. Členství ve výborech je nezastupitelné.

 

čl. 4

 (1) Výbory mohou na základě hlasování přizvat na jednání výboru další odborníky na danou problematiku, členy zastupitelstva,  ředitele příspěvkových organizací a vedoucí organizačních složek zřízených městskou částí, tajemníka úřadu nebo vedoucí odborů úřadu. Výše uvedení se zúčastňují jednání výboru s hlasem poradním.

(2) Jednání výboru se mohou zúčastnit i další osoby. Tyto osoby nemohou zasahovat do jednání výboru, nejsou-li k tomuto vyzvány předsedajícím.

(3) Jednání výboru nebo jeho část může výbor hlasováním  prohlásit za neveřejné.

 

čl. 5

(1) K otázkám projednávaným výborem přijímá výbor stanoviska  jako podklad pro jednání Zastupitelstva a Rady, a to formou usnesení.

(2) Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí  usnesení výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů výboru.

(3) Usnesení výboru vyhotovuje tajemník výboru písemně a podepisuje je předseda nebo místopředseda výboru.

 

čl. 6

(1) O jednáních výboru se sepisuje zápis, který podepisuje předseda  nebo místopředseda výboru a tajemník výboru. Zápis, jehož přílohou je prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka, předkládá tajemník výboru odboru Kancelář starosty - oddělení organizačně administrativnímu -  do 10 dnů od jednání výboru. 

(2)  Nahlížet do usnesení a pořizovat si z něj výpisy má právo fyzická osoba určená na základě § 8 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze  v souladu se zákonem č. 525/2004 Sb. o ochraně osobních dat v platném znění.

 

čl. 7

(1) Vždy se zřizuje výbor finanční a výbor kontrolní.

(2) Seznam výborů Zastupitelstva je přílohou tohoto jednacího řádu výborů. 

 

čl. 8

Funkce tajemníka výboru:

(1) je zaměstnancem Úřadu městské části Praha 13 (2) je jmenován a odvoláván zastupitelstvem na základě doporučení rady dle návrhu tajemnice úřadu (3) organizačně zajišťuje činnost výboru :
  • svolává členy výboru na pokyn předsedy nebo jeho zástupce
  • zajišťuje místnost pro jednání výboru
  • zúčastňuje se každého zasedání  výboru s hlasem poradním
  • pořizuje zápis   z jednání výboru a archivuje ho po dobu 5 let od zahájení činnosti výboru
  • předává zápis všem členům výboru a odboru Kancelář starosty - oddělení organizačně administrativnímu

(4) je povinen oznámit Organizačně - administrativnímu oddělení všechny změny adres a telefonů  jednotlivých členů výboru a případné návrhy na personální změny ve výboru

čl. 9

Tento Jednací řád výborů Zastupitelstva nabývá účinnosti dnem 6. 12. 2006 na základě usnesení ZMČ Praha 13 č. 010 ve smyslu § 77, § 78 a § 100  zákona č.131/2000 Sb.

 

Zveřejněno: 19.12.2006 – Admin Administrator ; Přečteno 6888 x
Vytisknout