Jednací řád komisí Rady městské části Praha 13

 

čl. 1

1.  Komise Rady městské části Praha 13 (dále jen „komise“) je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části Praha 13 (dále jen „rada“).

2.  Komise se skládá z předsedy, místopředsedy, členů a tajemníka (který má hlas pouze poradní, zajišťuje především administrativní činnost), které jmenuje a odvolává rada. Komise může mít v případě potřeby i asistenta předsedy komise.

3.  Komise je ze své činnosti odpovědná radě.

4.  Rada stanoví náplň činnosti komise statutem, ukládá jí úkoly a projednává stanoviska a náměty komise.

 

 

čl. 2

1.  Komise se schází podle potřeby, minimálně však 1 x za půl roku.

2.  Komisi svolává předseda komise a určuje místo, čas a program jednání komise.

3.  Činnost komise řídí předseda komise. V jeho nepřítomnosti řídí komisi místopředseda, v případně nepřítomnosti obou řídí komisi jiný člen komise pověřený předsedou.

  1. Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání komise, oznámí předem předsedovi komise důvody své nepřítomnosti, případně své stanovisko, které může být podkladem pro hlasování.

5.  Jednání komise je neveřejné. Zápis z jednání komise a obsah jednání komise má charakter důvěrných informací a bez výslovného souhlasu rady nemůže být zveřejňován.

6.  Jednání komise se zúčastňují její členové. Jejich členství je nezastupitelné. Komise si může přizvat na jednání další odborníky. Jednání komise se zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných osob na jednání komise rozhodují její členové hlasováním.

7.  Komise jedná zpravidla na základě podnětu rady nebo písemných podkladů, které předkládají členové komise.

8.  O účasti na jednání komise se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání komise.

9.  Za účast na jednání komise je považována i účast prostřednictvím dálkového audiovizuálního přenosu (videokonference). Při videokonferenci musí být jednoznačně prokazatelná identita zúčastněného pomocí přenosu obrazu i zvuku.

10.  Ve výjimečných případech je možné namísto jednání komise hlasovat o návrzích usnesení korespondenčně (per rollam). Hlasování per rollam vyvolává předseda komise. Hlasování per rollam probíhá pomocí e-mailu tak, že předseda komise rozešle návrh usnesení hromadným e-mailem všem členům komise a člen komise vyjádří své stanovisko v odpovědi na tento e-mail, kterou rozešle též všem členům komise. Lhůta na uplatnění stanoviska při hlasování per rollam musí být minimálně 3 dny, pokud všichni členové komise nevyjádří souhlas s kratší lhůtou (za souhlas s kratší lhůtou je považována i odpověď člena komise se stanoviskem k návrhu usnesení dle předchozí věty). V případě potřeby může předseda komise vyvolat hlasování per rollam jen vůči členům komise, kteří nejsou přítomní na jednání komise.

11.  Komise si může v případě potřeby zřídit odborné pracovní skupiny složené ze specialistů na danou problematiku.

 

 

 

 

čl. 3

1.  Komise je způsobilá se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. V případě hlasování per rollam je hlasování neplatné, pokud s tímto způsobem hlasování vyjádří nesouhlas více než 1/5 členů komise.

2.  O každém zasedání komise se pořizuje zápis, který podepisuje předseda komise nebo osoba, která řídila jednání komise v nepřítomnosti předsedy a tajemník komise.

Nahlížet do usnesení a pořizovat si z něj výpisy má právo fyzická osoba určená na základě § 8 odst. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.

3.  Zápis obdrží prostřednictvím tajemníka komise všichni členové komise.

Nejpozději do 14 dnů po skončení jednání komise musí být zápis předán Organizačně – administrativnímu oddělení ÚMČ Praha 13. Zápisy z jednání komisí předává Organizačně – administrativní odd. členům rady e-mailovou poštou čtvrtletně na vědomí.

 

 

čl. 4

Funkce tajemníka komise:

 

Tajemník komise

1/ je zaměstnancem Úřadu městské části Praha 13

2/ je jmenován a odvoláván radou

3/ organizačně zajišťuje činnost komise:

  - svolává členy komise na pokyn předsedy nebo jeho zástupce

  - zajišťuje místnost pro jednání komise

- zúčastňuje se každého zasedání komise s hlasem poradním, pořizuje zápis z jednání komise a archivuje ho po dobu 5 let od zahájení činnosti komise

  - předává zápis všem členům komise a Organizačně – administrativnímu odd., které průběžně zajišťuje komunikaci mezi radou a jejími komisemi

4/ je povinen oznámit Organizačně – administrativnímu odd. všechny návrhy na personální změny v komisi včetně změn adres a telefonů jednotlivých členů komisí.

 

 

čl. 5

Funkce asistenta předsedy komise:

 

Asistent předsedy komise

1/ je zaměstnancem Úřadu městské části Praha 13

2/ je jmenována a odvolávána radou

3/ organizačně a technicky zajišťuje činnost komise dle pokynů předsedy a tajemníka komise

 

čl. 6

Tento jednací řád schválen usnesením číslo UR 0229/2023 RMČ Praha 13 ze dne 29.05.2023 nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.6.2023, zároveň tímto pozbývá platnost Jednací řád ze dne 6.12.2010.

 

Vytisknout