Základní informace - Rozšířené informace - Úplné informace


01. Identifikační kód

 

02. Kód

 

03. Pojmenování (název) životní situace

Hlášení trvalého pobytu

04. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí nebo městských obvodů,
 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech
 • pro území městské části Praha 13 je ohlašovnou Úřad městské části Praha 13

Úřady, které přijímají přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu, naleznete v sekci Adresář Portálu veřejné správy.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis),

 • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část, nebo jiný platný doklad totožnosti

 • v případě přihlašování dítěte jeho rodný list, případně občanský průkaz dítěte, pokud je jeho držitelem

 • občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství

 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní - úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným
  obdobným dokladem, který je veřejnou listinou

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zasupitelského úřadu.Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.


Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů, nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností.

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytuna adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu své vlastnické právo, nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit za podmínek získání všech potřebných údajů, bezúplatně, veřejným přístupem v katastru nemovitostí.

Od 1. 1. 2016 jsou ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně (podatelna úřadu v úředních hodinách), v jejímž správním obvodě je hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozornění: i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně.

Vzor tiskopisu naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč.

Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu 100 Kč.

Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Adresu nového trvalého pobytu sdělte:

 • svému zaměstnavateli / škole,
 • lékařům,
 • poště (SIPO, TV, rozhlas),
 • plynárně,
 • dodavateli elektrické energie,
 • majiteli či správci starého i nového domova, resp. katastrálnímu úřadu,
 • úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
 • správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
 • dalším příslušným úřadům (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů - např. občanský průkaz, řidičský průkaz),
 • zdravotní pojišťovně,
 • bance,
 • komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra
- Evidence obyvatel, trvalý pobyt

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání občanského průkazu (Občanské průkazy)
Výdej údajů z evidence obyvatel (Evidence obyvatel)
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky (Státní občanství)
Vydání cestovního dokladu (Cestovní doklady)


25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel


26. Kontaktní osoba

Mgr. Darina Altmanová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

4. 1. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

8. 1. 2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Zveřejněno: 21.01.2015 – Admin Administrator ; Přečteno 30151 x
Vytisknout