Hlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení

 

   Dle § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů,

 - na písemnou žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů),

 - doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel ohlašovně v místě trvalého pobytu,

 - doručovací adresu poskytuje ministerstvo, krajský úřad a obecní úřad s rozšířenou působností  správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci pro účely doručování; tím není dotčeno poskytování tohoto údaje podle jiného právního předpisu. 

 

Doručovací adresu obyvatele do informačního systému evidence obyvatel MV lze zavést:

 - na žádost formou datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

 - na ohlašovně v místě svého trvalého bydliště po vyplnění formuláře, předložením dokladu totožnosti,

 - vyplněný formulář podat na podatelně úřadu nebo zaslat ohlašovně v místě svého trvalého pobytu prostřednictvím doručovací poštovní služby, s úředně ověřeným podpisem občana, 

 - pověřením zmocněnce na základě ověřené plné moci k nahlášení doručovací adresy do informačního systému na ohlašovně v místě jeho trvalého pobytu.

Pod pojmem občan je v tomto případě rozumět obyvatele jako takového, tedy i cizího státního příslušníka.

Formulář hlášení adresy pro doručování:

http://www.mvcr.cz/soubor/hlaseni-adresy-dorucovani-pdf.aspx

 

Vytisknout