Blíže nespecifikovaný obrázek


Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi  členskými státy a jejich regiony. Prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje Evropská unie o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve středu zájmu - s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost je vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti – více informací najdete na http://www.strukturalni-fondy.cz.


Operační programy a projekty Městské části Praha 13Operační program Praha- Adaptabilita (OP PA):Operační program Praha-Konkurenceschopnost (OP PK):

Operační program Životní prostředí (OP ŽP):


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ):Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)Operační program Praha – pól růstu ČR (OP PPR)Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Vytisknout