czechp 4x2
Czech POINT je Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Czech POINT je kontaktní místo veřejné správy
, které je na ÚMČ Praha 13 v provozu již od 28. března 2007.
Úřad městské části Praha 13 se stal prvním úřadem v republice, kde bylo otevřeno pracoviště Czech Point.
Naleznete ho v prvním patře radnice a v současnédobě poskytuje ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů (z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů) a umožňuje přijetí podání podle živnostenského zákona.  Na základě identifikačního čísla organizace pro obchodní a živnostenský rejstřík a na základě názvu katastrálního území a čísla listu vlastnictví může každé pracoviště Czech Point poskytnout ověřený výpis.
Správní poplatek za výpis činí 100 Kč za první stranu a 50 Kč za každou následující, u výpisu z Rejstříku trestů je správní poplatek 100 Kč.
 Pracoviště Czech Point nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výpisu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výpis se stává veřejnou listinou. Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výpis; podrobnosti viz jednotlivé druhy výpisu.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis z Rejstříku trestů

Od začátku  roku 2009 přibyly na terminály Czech POINT tři nové agendy.

Nejvíce využívaný bude zřejmě Výpis z bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů, o který lze zažádat na základěnovely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Pro získání tohoto výpisu je potřeba pouze předložit doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Cena výpisu je 100 Kč.
Další agendou je Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Jde vlastně o náhradu několika výpisů (Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů apod.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže.
Poslední je  Registr účastníků provozu autovraků MA ISOH. Czech POINT zde autorizuje kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ("Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství") za účelem podání agendy nebo její kontroly.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 

Základní registry na CzechPOINTu

Od 1.7.2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech v pozdějším znění. Základní registry jsou registr obyvatel (ROB), osob (ROS), práv a povinností (RPP) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN).

Podle § 14 výše zmíněného zákona CzechPOINT provádí hned několik agend. Jedná se o výpisové a změnové formuláře. Žadatelem může být fyzická osoba,  nebo podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí od soudu, atd.).

Cena za výpis je standardně dle Sazebníku správních poplatků, tedy 100,- Kč za první stranu a za každou další 50,-Kč.

1.  Výpis údajů z registru obyvatel- ROB – neveřejný

- Obsahuje údaje o fyzických osobách v ČR - o všech občanech, cizincích s povolením k pobytu, cizincích, kterým byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo fyzických osobách o nichž jiný právní předpis stanovuje, že mají být v registru obyvatel.

- V ROB se vedou pouze referenční údaje – jméno, příjmení, adresu místa pobytu odkaz na RUIAN, adresa doručovací, datum a místo narození, datum a místo úmrtí, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, odkaz na RUIAN na místo a okres narození nebo úmrtí, státní občanství, čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, údaj o datové schránce.

2.  Výpis údajů z registru osob – ROS

- Obsahuje údaje o právnických osobách a jejich organizačních složkách, o podnikajících fyzických osobách, zahraničních osoby a jejich organizačních složek, organizacím s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu.

- V ROS se vedou referenční údaje – obchodní firma nebo název, nebo jméno zapsané do obchodního rejstříku, jméno a příjmení fyzických osob ve vazbě na ROB, datum vzniku a zániku zápisu do evidence podle právních předpisů, právní forma, záznam o datové chránce, adresa sídla firmy nebo osoby, statutární orgán ve vazbě na ROB, datum zahájení a datum ukončení činnosti v provozovně, adresa místa provozovny ve vazbě na RUIAN, adresa místa pobytu v ČR ve vazbě  na RUIAN, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby ve vazbě na ROB. Dále se vedou provozní údaje a identifikační údaje.

- Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, lze zažádat o všechny referenční údaje vedené v registru.

3.  Veřejný výpis údajů z registrů osob – ROS

- Výpis z ROS – žadatelem může být fyzická osoba, která předloží doklad totožnosti, a neověřuje se, zda je oprávněna jednat za osobu, o níž údaje požaduje.

4.  Výpis o využití údajů z registrů obyvatel

- Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROB – „ kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se výpis požaduje.

5.  Výpis o využití údajů z registru osob

- Výpis obsahuje data o využívání údajů z ROS – „ kdo se na mě, kdy a za jakým účelem díval“, volí se období, za které se výpis požaduje.

6.  Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

- Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec , nebo její zákonný zástupce.

- Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

7.  Žádost o změnu v registru osob

- Žadatelem může být podnikající fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny nebo oprávněná osoba právnické osoby, o níž jsou údaje v registru vedeny.

- Umožňuje požádat o změnu referenčních údajů v případě nesouladu se skutečným stavem.

8.  Žádost o poskytování údajů třetí osobě

- Žadatelem může být fyzická osoba, o níž jsou údaje v registru vedeny, nebo její zmocněnec nebo její zákonný zástupce.

- Služba umožňuje požádat o poskytnutí údajů třetí osobě nebo tento souhlas posléze odvolat, na základě žádosti budou referenční údaje v žadatelem vymezeném rozsahu poskytnuty jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby.


Zprostředkovaná identifikace


Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost takzvaně ‘‘tváří v tvář‘‘ a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.

Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob (§ 2 odst. 1, 2, 3), tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit, jsou to zejména banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako například investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny a také jakýkoli podnikatelský subjekt před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah pokud dosáhne hodnoty nad 15 000 EUR.

Výstupní dokument Zprostředkované identifikace, získává status veřejné listiny, a jako taková může být přímo použita k prokázání identifikace jak u povinných osob v České republice, tak i v některých cizích státech, které mají s Českou republikou uzavřenu úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin. Za provedení identifikace se hradí správní poplatek ve výši  200,-Kč.

Vytisknout