Prodej technologických celků bytových domů ve správě městské části

Dne 15. 4. 2009 byl usnesením č. 339 ze 14. zasedání zastupitelstva Městské části Praha 13 z 15. 4. 2009 ukončen prodej bytového fondu z majetku Městské části Praha 13 po technologických celcích, který byl realizován v letech 2005 - 2008.

V současné době je zpracovávána zástupcem starosty panem Petrem Zemanem koncepce nakládání s bytovým fondem, který má MČ Praha 13 svěřený do správy.

 

  Základní informace k záměru prodeje:

Podmínky prodeje
Probíhající kroky
Komentář ke znaleckým posudkům Kde získat další informace
Odkazy na příslušná usnesení Dokumenty
typové kupní smlouvy, typová smlouva o postoupení pohledávek,
informační příručka k prodeji technologických celků,
praktické příklady způsobu financování

  Odhadní ceny a postup zveřejnění:

Znalecké posudky o cenách technologických celků
Postup určení cen technologických celků
Harmonogram zveřejnění znaleckých posudků
Podmínky prodeje

Příprava prodeje technologických celků bytových domů právnickým osobám, založeným oprávněnými nájemníky bytů, se realizuje na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 13. Jedná se o usnesení č. 287 z 8. 12. 2004, revokované usnesením č. 351 ze 7. 9. 2005, usneseními č. 443 a 444 ze 12. 4. 2006 a usnesením č. 475 ze 14. 6. 2006. Jmenovaná usnesení stanovila přesné podmínky prodeje technologických celků bytových domů, patřících Hlavnímu městu Praze a spravovaných Městskou částí Praha 13.

Usnesením č. 322 ze 6. 4. 2005 dalo zastupitelstvo na vědomí, že rozhodně nemá v úmyslu prodávat technologické celky žádným třetím osobám, ale jedině právnickým osobám založeným oprávněnými nájemníky. Jestliže nebudou splněny stanovené podmínky prodeje, technologický celek zůstane v majetku města.

Usnesením č. 445 ze 12. 4. 2006 schválilo zastupitelstvo typové kupní smlouvy na prodej technologických celků, typovou smlouvu o postoupení pohledávek a informační příručku k prodeji technologických celků. Tyto dokumenty jsou k dispozici níže.

Rada městské části Praha 13 vzala usnesením č. 334 z 5. 6. 2006 na vědomí průběh připomínkového řízení k typové kupní smlouvě, platba prostřednictvím úvěru, a k typové smlouvě o postoupení pohledávek.

Rada městské části Praha 13 vzala usnesením č. 504 ze 4. 9. 2006 na vědomí připomínky zástupců firmy Centra, pověřené prodejem bytového fondu, dále pracovníků advokátní kanceláře Majer a zástupců technologických celků k návrhu znění typové kupní smlouvy, platba prostřednictvím úvěru, souhlasila se zapracováním všech těchto připomínek do typové kupní smlouvy, platba prostřednictvím úvěru, a doporučila zastupitelstvu schválit zapracování připomínek do návrhu typové kupní smlouvy, platba prostřednictvím úvěru.

Usnesením č. 502 ze 20. 9. 2006 vzalo zastupitelstvo na vědomí připomínky zástupců firmy Centra, pověřené prodejem bytového fondu, dále pracovníků advokátní kanceláře Majer a zástupců technologických celků k návrhu znění typové kupní smlouvy, platba prostřednictvím úvěru, a schválilo zapracování připomínek do návrhu typové kupní smlouvy, platba prostřednictvím úvěru.

Rada městské části Praha 13 usnesením č. 54 ze 22. 1. 2007 souhlasila s uzavíráním smluv o nájmu bytu v domech určených k odprodeji podle Zásad postupu při pronájmu bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13, a to do doby schválení kupních smluv jednotlivých technologických celků zastupitelstvem.

Zastupitelstvo městské části Praha 13 usneseními č. 32 až 42 ze 21. 2. 2007 schválilo prodej technologických celků č. 1, 2, 5, 13, 16, 20, 21, 25, 26, 28 a 29, usneseními č. 67 až 84 ze 25. 4. 2007 schválilo prodej technologických celků č. 4, 6-12, 14, 15, 17-19, 22-24, 27 a 30.

 

Pouze pro základní informaci občanů shrnujeme níže podmínky prodeje, jejich přesné znění naleznete v příslušných usneseních zastupitelstva.

 • Technologický celek lze prodat jedině právnické osobě, která bude ustavena minimálně ze 70% oprávněných nájemců bytů v daném celku.

 • Od kolaudace technologického celku uplynulo 15 a více let.

 • Technologický celek bude prodán minimálně za cenu stanovenou Zastupitelstvem městské části Praha 13 dle znaleckého posudku v době zadání tohoto posudku.

 • Technologický celek bude prodán spolu se zastavěnými pozemky, které jsou ve vlastnictví Městské části Praha 13 a na které nejsou vznesené restituční nároky.

 • Kupující právnická osoba zaplatí kupní cenu ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí, nebo do devadesáti
  dnů ode dne podání návrhu kupní smlouvy na vklad do katastru, pokud před podáním návrhu na vklad předloží městské části smlouvu o úvěru, kterou uzavřela s příslušnou bankou.

 • Kupující právnická osoba převezme za úplatu veškeré pohledávky na bytech v prodávaném technologickém celku včetně poloviny příslušenství (poplatek z prodlení, služby právníka atd.), maximálně však do výše 300 000 Kč za jednoho dlužníka (bytovou jednotku), vyjma pohledávek za bývalými nájemci, kteří v bytě nebydlí a byt je již obsazen novým nájemcem.

 • Předmětem prodeje technologických celků nejsou pohledávky s příslušenstvím za nebytovými prostorami u těchto technologických celků. Uvedené pohledávky zůstávají i nadále majetkem prodávajícího.

 • Každé právnické osobě, se kterou bude uzavřena kupní smlouva o převodu technologického celku, bude poskytnuta veřejná podpora jakožto sleva z kupní ceny prodávaného technologického celku, ve smyslu zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře. Sleva bude poskytnuta ve výši 100 000 €.

 • Členem kupující právnické osoby se může stát pouze ten oprávněný nájemce bytu, který nemá vůči městské části žádné finanční závazky.

Probíhající kroky

Podmínku, že od kolaudace technologického celku muselo uplynout 15 a více let, splňuje 31 celků. V prosinci 2005 byla na základě výběrového řízení uzavřena smlouva s odhadcem, který postupně převzal veškeré podklady a vypracoval znalecké posudky na všechny dotčené celky. Znalecké posudky byly od od 7. 2. do 31. 3. 2006 postupně zveřejněny na těchto stránkách. Zastupitelstvo městské části Praha 13 vzalo usnesením č. 437 z 1. 2. 2006 na vědomí prvních deset zpracovaných odhadů.

Prostřednictvím odborné poradenské firmy proběhlo od listopadu do ledna otevřené výběrové řízení na realizátora veškerých přípravných prací a následného prodeje schválených technologických celků bytového fondu ve správě Městské části Praha 13. Na zasedání dne 16. 1. rada schválila výsledek výběrového řízení a přidělila zakázku společnosti Centra a.s., se kterou byla dne 15. 2. uzavřena smlouva. Podle schváleného harmonogramu připraví Centra vzorové kupní smlouvy pro polovinu technologických celků do 31. 3. a do 30. 4. pro ostatní. Poté rozešle do 15. 4. (resp. do 15. 5.) kvalifikované nabídky nájemníkům. Nájemníci budou mít tři měsíce (do 15. 7., resp. 15. 8.) na to, aby prostudovali nabídku a zvážili, zda mají zájem o koupi a zda budou schopni splnit podmínky prodeje. Po vyhodnocení zájmu vyzve realizátor prodeje k založení právnických osob, se kterými bude po zápisu do obchodního rejstříku jednat o uzavření kupní smlouvy.

Komentář ke znaleckým posudkům

V odhadní ceně za 1 m2 podlahové plochy je zahrnut i příslušný podíl nebytových prostor, není však započtena cena zastavěného pozemku, která se uvádí zvlášť. Pozemky, u kterých nejsou vyjasněny majetkoprávní vztahy, nejsou v této fázi předmětem prodeje a budou eventuálně nabídnuty dodatečně. V ceně také nejsou započteny případné váznoucí pohledávky. Uvedené průměrné ceny vycházejí z předpokladu, že členem právnické osoby se stane 100% nájemníků.

Vzhledem k tomu, že budou prodávány celé technologické celky, nikoli jednotlivé byty, bude do ceny celku zahrnuta také cena těch bytových jednotek, jejichž nájemníci nebudou mít zájem stát se členy právnické osoby. Tito nájemníci se pak stanou nájemníky právnické osoby za stejných podmínek, které mají doposud sjednány nájemní smlouvou s městskou částí. Členové právnické osoby se stanou spoluvlastníky těchto bytových jednotek.

Ceny za jednotlivá čísla popisná v technologickém celku jsou různé z důvodu rozdílnosti výměr nebytových prostor.

Kde získat další informace

Nájemníkům dotčených technologických celků doporučujeme, aby vyčkali na doručení kvalifikované nabídky od firmy Centra. Mohou také sledovat informace na těchto stránkách, případně se obrátit na kontaktní kancelář Centra a. s. Neoficiálně šířené informace mohou být zavádějící.

Kontaktní adresa organizátora prodeje Centra a.s., Anděl City, Plzeňská 5b/3185, 150 00 Praha 5 IČO: 18628966
DIČ: CZ18628966 Kontaktní osoba: Ing. Ivan Sequens
ředitel divize realitní služby

Tel: 251119418
Fax: 251119411
E-mail: sequens@centra1.cz
URL: www.centra1.cz

Kontaktní kancelář pro prodej technologických celků bytových domů Centra a.s., Anděl City, Plzeňská 5b/3185, 150 00 Praha 5 Kontaktní osoby: Simona Kubíková
Bohumila Vestáková
Veronika Neoralová

Provozní doba:

pondělí 9-11, 13-17
středa 9-11, 13-18

Tel.: 251 119 444, 251 119 445, 606 129 394
Fax: 251 119 411
E-mail:

s.kubikova@centra1.cz
vestakova@centra1.cz
neoralova@centra1.cz

Kontaktní kancelář v Městské části Praha 13

Centra a.s., Středisko správy nemovitostí, Fantova 1761, 155 00 Praha 5

Provozní doba:

pondělí 7.30-8.30
středa 7.30-8.30, 13-18

Kancelář bude otevřena cca od 15. 4. 2006. Bude sloužit zejména k vyzvednutí informačních materiálů, formulářů, dokladů a k poskytnutí základních informací o postupu prodeje. Hlavní styčným místem pro poskytování informací o prodeji pro nájemce bytů a pro jednání se zástupci technologických celků zůstane kontaktní kancelář na adrese Plzeňská 5b/3185, 150 00 Praha 5.

 

Odkazy na příslušná usnesení

Usnesení zastupitelstva č. 287 z 8.12.2004
Usnesení zastupitelstva č. 322 z 6.4.2005
Usnesení zastupitelstva č. 351 ze 7.9.2005 Usnesení zastupitelstva č. 437 z 1.2.2006 Usnesení zastupitelstva č. 443 z 12.4.2006
Usnesení zastupitelstva č. 444 z 12.4.2006
Usnesení zastupitelstva č. 445 z 12.4.2006 Usnesení rady č. 334 z 5.6.2006 Usnesení zastupitelstva č. 475 z 14.6.2006 Usnesení rady č. 504 ze 4.9.2006
Usnesení zastupitelstva č. 502 z 20.9.2006 Usnesení rady č. 54 ze 22.1.2007 Usnesení rady č. 77 až 87 z 5. 2. 2007
Usnesení zastupitelstva č. 32 až 42 z 21. 2. 2007
Usnesení rady č. 239 až 256 ze 16. 4. 2007
Usnesení zastupitelstva č. 67 až 84 ze 25. 4. 2007
Dokumenty
Typové kupní smlouvy
Typová kupní smlouva, platba prostřednictvím úvěru (dokument MS Word)
Typová kupní smlouva, platba před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí (dokument MS Word)
Typová kupní smlouva, platba prostřednictvím úvěru, zapracované připomínky (dokument MS Word)
Typová smlouva o postoupení pohledávek
Typová smlouva o postoupení pohledávek (dokument MS Word)
Návrh příloh smlouvy o postoupení pohledávek (sešit MS Excel)
Informační příručka k prodeji technologických celků
Informační příručka k prodeji technologických celků (dokument MS Word)
Praktické příklady způsobu financování
Česká spořitelna (dokument MS Word)
ČSOB (dokument MS Word)
Modrá Pyramida (dokument MS Word)
OVB (dokument MS Word)

 

Zveřejněno: 16.12.2009 – Admin Administrator ; Přečteno 94385 x
Vytisknout