(d.m.)

12
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0275/2017 15 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 21. června 2017
UZ 0274/2017 15 Zrušení mandátu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5 středa 21. června 2017
UZ 0273/2017 15 Personální změny ve složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 13 a Výboru pro Agendu 21 ZMČ Praha 13 středa 21. června 2017
UZ 0272/2017 15 Změna názvu Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace středa 21. června 2017
UZ 0271/2017 15 Technické zhodnocení budov - předávací protokoly středa 21. června 2017
UZ 0270/2017 15 Odejmutí pozemku parc.č. 617/29 v k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ Praha 13 středa 21. června 2017
UZ 0269/2017 15 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2215/1 a 2216/2 v k.ú. Stodůlky středa 21. června 2017
UZ 0268/2017 15 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 10/2 v k.ú. Třebonice středa 21. června 2017
UZ 0267/2017 15 Prodej části pozemku parc.č. 2131/70 v k.ú. Stodůlky středa 21. června 2017
UZ 0266/2017 15 Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 9 středa 21. června 2017
UZ 0265/2017 15 Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016 středa 21. června 2017
UZ 0264/2017 15 Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky této dohody a spol. GEOSAN GROUP a.s. /dodavatelem domu se 166 bytovými jednotkami v lokalitě Petržílkova na pozemcích parc. č. 2860/112, 2860/113,2860/114 v k.ú. Stodůlky/ středa 21. června 2017
UZ 0263/2017 15 Informativní zpráva o Místním akčním plánu středa 21. června 2017
UZ 0262/2017 15 Doplněk schváleného "Strategického rámce Místního akčního plánu (MAP) do roku 2023 - investiční priority" pro 3 základní školy ve školském obvodu MČ Praha 13 středa 21. června 2017
UZ 0261/2017 15 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt "Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13" středa 21. června 2017
UZ 0260/2017 15 Žádosti o dotaci k zajištění dlouhodobě organizované sportovní činnosti středa 21. června 2017
UZ 0259/2017 15 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 středa 21. června 2017
UZ 0258/2017 15 Schválení přijetí dotace na výkon sociální práce pro rok 2017 středa 21. června 2017
UZ 0257/2017 15 Návrh na prominutí příslušenství dluhu středa 21. června 2017
UZ 0256/2017 15 Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 21. června 2017
UZ 0255/2017 15 Rozpočtové změny za měsíce duben - květen 2017 středa 21. června 2017
UZ 0254/2017 15 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2017 středa 21. června 2017
UZ 0253/2017 14 Personální změna ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele středa 12. dubna 2017
UZ 0252/2017 14 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 12. dubna 2017
UZ 0251/2017 14 Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 321/102 a parc. č. 321/104 v k.ú. Třebonice středa 12. dubna 2017
UZ 0250/2017 14 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky středa 12. dubna 2017
UZ 0249/2017 14 Odejmutí pozemků parc.č. 2692/77, parc.č. 2730/1 a parc.č. 2730/42 a parc.č. 2839, vše v k.ú. Stodůlky, ze svěřené správy MČ Praha 13 středa 12. dubna 2017
UZ 0248/2017 14 Smlouva o předkupním právu a Smlouva o zástavním právu - DPS středa 12. dubna 2017
UZ 0247/2017 14 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006163/2017 středa 12. dubna 2017
UZ 0246/2017 14 Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2017 středa 12. dubna 2017
12

M - Mimořádná schůze