(d.m.)

123
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UZ 0292/2017 16 Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13 středa 20. září 2017
UZ 0291/2017 16 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 20. září 2017
UZ 0290/2017 16 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku středa 20. září 2017
UZ 0289/2017 16 Využití/nevyužití zákonného předkupního práva k rodinnému domu č.p. 969 na pozemku parc.č. 1547/2, k.ú. Stodůlky, ve správě MČ Praha 13 středa 20. září 2017
UZ 0288/2017 16 Souhlasné prohlášení k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky středa 20. září 2017
UZ 0287/2017 16 1.Revokace usnesení ZMČ č. UZ 0250/2017 ze dne 12.4.2017 2.Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky středa 20. září 2017
UZ 0286/2017 16 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1235/30, 1236/28, 1236/78, 1236/126, 1236/127, 1237/10, 2228/2, 2229/2 a 2694/4 v k.ú. Stodůlky středa 20. září 2017
UZ 0285/2017 16 Uzavření kupní smlouvy se společností Trigema Smart byty s.r.o. středa 20. září 2017
UZ 0284/2017 16 Zařazení Mateřské školy U STROMU, MŠ Ovčí Hájek 2174 do akce MAP středa 20. září 2017
UZ 0283/2017 16 Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2018 středa 20. září 2017
UZ 0282/2017 16 Žádosti o dotaci na rozvoj sportu středa 20. září 2017
UZ 0281/2017 16 Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ středa 20. září 2017
UZ 0280/2017 16 Uznání uvolnění finančních prostředků vynaložených BD Petržílkova na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad a nedodělků v období 2008-2011 - Bytový dům Petržílkova středa 20. září 2017
UZ 0279/2017 16 Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 středa 20. září 2017
UZ 0278/2017 16 Rozpočtové změny za měsíce červen - září 2017 středa 20. září 2017
UZ 0277/2017 16 Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 středa 20. září 2017
UZ 0276/2017 16 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka Nejedlého 2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy Balabánové středa 20. září 2017
UZ 0275/2017 15 Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 středa 21. června 2017
UZ 0274/2017 15 Zrušení mandátu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5 středa 21. června 2017
UZ 0273/2017 15 Personální změny ve složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 13 a Výboru pro Agendu 21 ZMČ Praha 13 středa 21. června 2017
UZ 0272/2017 15 Změna názvu Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace středa 21. června 2017
UZ 0271/2017 15 Technické zhodnocení budov - předávací protokoly středa 21. června 2017
UZ 0270/2017 15 Odejmutí pozemku parc.č. 617/29 v k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ Praha 13 středa 21. června 2017
UZ 0269/2017 15 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2215/1 a 2216/2 v k.ú. Stodůlky středa 21. června 2017
UZ 0268/2017 15 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 10/2 v k.ú. Třebonice středa 21. června 2017
UZ 0267/2017 15 Prodej části pozemku parc.č. 2131/70 v k.ú. Stodůlky středa 21. června 2017
UZ 0266/2017 15 Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 9 středa 21. června 2017
UZ 0265/2017 15 Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016 středa 21. června 2017
UZ 0264/2017 15 Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky této dohody a spol. GEOSAN GROUP a.s. /dodavatelem domu se 166 bytovými jednotkami v lokalitě Petržílkova na pozemcích parc. č. 2860/112, 2860/113,2860/114 v k.ú. Stodůlky/ středa 21. června 2017
UZ 0263/2017 15 Informativní zpráva o Místním akčním plánu středa 21. června 2017
123

M - Mimořádná schůze