(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0418/2017 15 Návrh programu pro 16. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 20.9.2017 pondělí 11. září 2017
UR 0417/2017 15 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů pondělí 11. září 2017
UR 0416/2017 15 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (hmotná nouze) pondělí 11. září 2017
UR 0415/2017 15 Převody movitého majetku základních škol pondělí 11. září 2017
UR 0414/2017 15 Smlouva o nájmu služebního bytu a prodloužení smluv o nájmu služebních bytů pondělí 11. září 2017
UR 0413/2017 15 Návrh na poskytnutí přístřeší a prodloužení přístřeší v ubytovacím zařízení MČ P13, Heranova 1547, Praha 5, a rozšíření ubytování v apartmánu č. 3 v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 pondělí 11. září 2017
UR 0412/2017 15 Návrh na skončení nájmu nebytových prostor v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5, dohodou pondělí 11. září 2017
UR 0411/2017 15 Žádosti nájemců NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem pondělí 11. září 2017
UR 0410/2017 15 Stanovisko pro MHMP k úplatnému převodu pozemků parc.č. 2072/5, 2072/6, 2072/36 a části pozemků parc.č. 2072/4 a 2072/37 v k.ú. Stodůlky z důvodu majetkoprávního vypořádání pondělí 11. září 2017
UR 0409/2017 15 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2216/1 k.ú. Stodůlky a souhlas s uložením přípojek inženýrských sítí do pozemku parc.č. 2216/1 k.ú. Stodůlky pondělí 11. září 2017
UR 0408/2017 15 Souhlasné prohlášení k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky pondělí 11. září 2017
UR 0407/2017 15 1. Revokace usnesení RMČ č. UR 0154/2017 ze dne 3.4.2017 2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky pondělí 11. září 2017
UR 0406/2017 15 Souhlas se stavebními úpravami na pozemku parc. č. 2160/224 v k.ú. Stodůlky pondělí 11. září 2017
UR 0405/2017 15 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1235/30, 1236/28, 1236/78, 1236/126, 1236/127, 1237/10, 2228/2, 2229/2 a 2694/4 v k.ú. Stodůlky pondělí 11. září 2017
UR 0404/2017 15 Stanovisko pro MHMP - úprava usnesení č. UR 0467/2016 ze dne 7.11.2016 pondělí 11. září 2017
UR 0403/2017 15 Uzavření kupní smlouvy se společností Trigema Smart byty s.r.o. pondělí 11. září 2017
UR 0402/2017 15 Využití/nevyužití zákonného předkupního práva k rodinnému domu č.p. 969 na pozemku parc.č. 1547/2 k.ú. Stodůlky ve správě MČ Praha 13 pondělí 11. září 2017
UR 0401/2017 15 Uzavření smlouvy o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 pondělí 11. září 2017
UR 0400/2017 15 Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ pondělí 11. září 2017
UR 0399/2017 15 Návrh na mimořádné odměny pro vedoucí odborů stavebního, sociální péče a zaměstnance odboru školství pondělí 11. září 2017
UR 0398/2017 15 Sublicenční softwarová smlouva pondělí 11. září 2017
UR 0397/2017 15 Uzavření smlouvy o dílo a dohody o ochraně důvěrných informací k řešení problematiky GDPR pondělí 11. září 2017
UR 0396/2017 15 Zapojení do projektu „Dobrovolnictví ve veřejné správě“ pondělí 11. září 2017
UR 0395/2017 15 Zařazení Mateřské školy U STROMU, MŠ Ovčí Hájek 2174 do akce MAP pondělí 11. září 2017
UR 0394/2017 15 Fórum místní Agendy 21 - 10 priorit pondělí 11. září 2017
UR 0393/2017 15 Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2018 pondělí 11. září 2017
UR 0392/2017 15 Výměna parkovacích automatů z důvodu sjednocení celého systému fungujícího na území hl. m. Prahy pondělí 11. září 2017
UR 0391/2017 15 Uznání uvolnění finančních prostředků vynaložených BD Petržílkova na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad a nedodělků v období 2008-2011 - Bytový dům Petržílkova pondělí 11. září 2017
UR 0390/2017 15 Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ pondělí 11. září 2017
UR 0389/2017 15 Změna účelu využití uspořených finančních prostředků na plánované investiční akce OŽP pondělí 11. září 2017
12345...

M - Mimořádná schůze