(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0299/2017 11 Návrh programu pro 15. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 21.6.2017 12. června 2017
UR 0298/2017 11 Návrh na přiznání mimořádných odměn za II. pololetí školního roku 2016/2017 ředitelkám a ředitelům MŠ a ZŠ končícím pracovní poměr 12. června 2017
UR 0297/2017 11 Oznámení konkursní komise o výsledku konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky Mateřské školy U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 12. června 2017
UR 0296/2017 11 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů 12. června 2017
UR 0295/2017 11 Prodloužení smluv o ubytování v ubytovacím zařízení MČ P13, Heranova 1547, P5 a v apartmánu v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, a prodloužení smluv o nájmu služebních bytů 12. června 2017
UR 0294/2017 11 Žádost nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem 12. června 2017
UR 0293/2017 11 Návrh na pronájem prostor sloužících podnikání v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 12. června 2017
UR 0292/2017 11 Žádost nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o souhlas se stavebními úpravami v pronajatém prostoru 12. června 2017
UR 0291/2017 11 Rozšíření nájemní smlouvy o dalšího spolunájemce 12. června 2017
UR 0290/2017 11 Pronájem prostoru sloužícího k podnikání č.109 v obj. polikliniky Janského 2254,Praha 5 12. června 2017
UR 0289/2017 11 Pronájem prostoru sloužícího k podnikání č.3 v obj. polikliniky Hostinského 1533,Praha 5 12. června 2017
UR 0288/2017 11 Uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. S/407/69/0801/ZŠ2007 12. června 2017
UR 0287/2017 11 Uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. S/239/029/1602/T/2017 12. června 2017
UR 0286/2017 11 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2221/1 v k.ú. Stodůlky s rekonstrukcí plotu u rodinného domu na pozemku parc.č. 1836/5 a parc.č. 1836/2, vše v k.ú. Stodůlky 12. června 2017
UR 0285/2017 11 Stanovisko pro MHMP k prodeji pozemku parc. č. 2342/754 v k.ú. Stodůlky 12. června 2017
UR 0284/2017 11 Výpůjčka pozemku parc.č. 160/190 v k.ú. Stodůlky 12. června 2017
UR 0283/2017 11 Prodej části pozemku parc.č. 2131/70 v k.ú. Stodůlky 12. června 2017
UR 0282/2017 11 Pronájem části pozemku parc.č. 2254/1 k.ú. Stodůlky 12. června 2017
UR 0281/2017 11 Pronájem části pozemku parc.č. 2025 v k.ú. Jinonice 12. června 2017
UR 0280/2017 11 Návrh na změnu nařízení č. 14/2016 Sb. HLMP, kterým dojde dle §60a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, k úpravě provozování osobního přepravníku, konkrétně vymezení nových míst na území HLMP, kde bude jeho provoz zakázán 12. června 2017
UR 0279/2017 11 Uzavření smluv o úhradě mimořádných nákladů spojených s konáním svatebního obřadu na území matričního obvodu Praha 13 12. června 2017
UR 0278/2017 11 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 12. června 2017
UR 0277/2017 11 Smlouva o spolupráci - Národní cena kvality ČR-program EXCELENCE 12. června 2017
UR 0276/2017 11 Rozpracovaný zápis do kroniky za r. 2017 12. června 2017
UR 0275/2017 11 Žádost o souhlas s podnájmem bytu 12. června 2017
UR 0274/2017 11 Petice občanů - Nesouhlas s užíváním bytu nájemníky obecního bytu č. 22 na adrese Ovčí hájek 2162/22, jenž je vlastníkem bytu městská část Praha 13 12. června 2017
UR 0273/2017 11 "Průběžná zpráva" za šesté zúčtovací období od 1.1.2016 do 31.12.2016-zavedení energeticky úsporných opatření metodou Energy Performace Contracting v základních a mateřských školách MČ Praha 13 12. června 2017
UR 0272/2017 11 Organizační zajištění kampaně MHMP na podporu třídění odpadů 12. června 2017
UR 0271/2017 11 Smlouva o kontrolní činnosti a smírčích službách mezi MČ Praha 13, společností HOCHTIEF CZ,a.s., společností MEDOX HQ, a.s. a panem Ing. Zdeňkem Šmejkalem 12. června 2017
UR 0270/2017 11 Informativní zpráva o Místním akčním plánu 12. června 2017
12345...

M - Mimořádná schůze