(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0165/2017 M 1 Doplňující usnesení k usnesení RMČ č. UR 0091/2017 ze dne 6.3.2017 ke směně pozemků parc.č. 2131/283 za část pozemku parc.č. 2131/383 a pozemek parc.č. 2166/44, v k.ú. Stodůlky, (Točna Archeologická - Mukařovského) 10. dubna 2017
UR 0164/2017 7 Návrh programu pro 14. zasedání ZMČ Praha 13 konané dne 12.4.2017 3. dubna 2017
UR 0163/2017 7 Návrh na přiznání mimořádných odměn ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ Praha 13 za I. pololetí školního roku 2016/2017 3. dubna 2017
UR 0162/2017 7 Jmenování konkursní komise pro vyhlášení konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky Mateřské školy U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880 3. dubna 2017
UR 0161/2017 7 Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí darů 3. dubna 2017
UR 0160/2017 7 Krátkodobé smlouvy o nájmu prostor ve školských zařízeních 3. dubna 2017
UR 0159/2017 7 Žádost spol. Miia SE, Neumannova 1449/4, P5, o souhlas s umístěním wi-fi hotspotu na automat Coca-Cola v budově PLCNB, Seydlerova 2451, P5 3. dubna 2017
UR 0158/2017 7 Žádost spol. Sabina-Vlask s.r.o., nájemce NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti na adrese Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 5 3. dubna 2017
UR 0157/2017 7 Návrh na pronájem nebytových prostor v PLCNB, Seydlerova 2451, Praha 5 3. dubna 2017
UR 0156/2017 7 Prodloužení smlouvy o nájmu bytu (VPS), smlouvy o nájmu služebního bytu, uzavření smlouvy o ubytování v apartmánu v PLCNB a podnájemní smlouvy v bytě HMP 3. dubna 2017
UR 0155/2017 7 Žádost o souhlas s podnájmem bytu cizincům 3. dubna 2017
UR 0154/2017 7 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky 3. dubna 2017
UR 0153/2017 7 Pronájem zpevněné plochy na pozemku parc. č. 2160/128 v k.ú. Stodůlky o výměře cca 569 m2 za účelem provozování tržiště "LUKA" 3. dubna 2017
UR 0152/2017 7 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2222/1 k.ú. Stodůlky 3. dubna 2017
UR 0151/2017 7 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2297/1 a pozemku parc.č. 1245/39 vše v k.ú. Stodůlky s novostavbou rodinného domu 3. dubna 2017
UR 0150/2017 7 Smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 321/102 a parc. č. 321/104 v k.ú. Třebonice 3. dubna 2017
UR 0149/2017 7 Stanovisko pro MHMP k propachtování části pozemku parc. č. 155/93 v k.ú. Stodůlky 3. dubna 2017
UR 0148/2017 7 Odejmutí pozemků parc.č. 2692/77, parc.č. 2730/1 a parc.č. 2730/42 a parc.č. 2839, vše v k.ú. Stodůlky, ze svěřené správy MČ Praha 13 3. dubna 2017
UR 0147/2017 7 Stanovisko k výměně kabelu přípojky NN a k rekonstrukcí elektropilíře na pozemku parc. č. 2215/1 v k.ú. Stodůlky 3. dubna 2017
UR 0146/2017 7 Pronájem části pozemku parc. č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky 3. dubna 2017
UR 0145/2017 7 Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. S/832/061/1601/H/2002 na pronájem části pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky 3. dubna 2017
UR 0144/2017 7 Stanovisko pro MHMP k prodeji části pozemku parc.č. 2342/59 v k.ú. Stodůlky 3. dubna 2017
UR 0143/2017 7 Stanovisko pro MHMP ke směně pozemku parc. č. 3070 v k.ú. Stodůlky a pozemků parc. č. 1231/53, 1236/75, 1236/76 v k.ú. Jinonice za části pozemků parc. č. 1231/10, 1237/4, 1242/1, 1242/9, 1242/11 v k.ú. Jinonice 3. dubna 2017
UR 0142/2017 7 Výpůjčka části pozemku parc. č. 10/2 v k.ú. Třebonice 3. dubna 2017
UR 0141/2017 7 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 2199 v k.ú. Stodůlky s výstavbou rodinného domu V Borovičkách 3. dubna 2017
UR 0140/2017 7 Projekt "Veřejná služba" 3. dubna 2017
UR 0139/2017 7 Protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití DOTACÍ MČ Praha 13 udělených pro rok 2016 v oblasti využití volného času 3. dubna 2017
UR 0138/2017 7 Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a Smlouvy o výpůjčce movitých věcí 3. dubna 2017
UR 0137/2017 7 Revokace usnesení číslo UR 0106/2017 ze dne 20.03.2017 3. dubna 2017
UR 0136/2017 7 Rekonstrukce a přístavba oční kliniky JL 3. dubna 2017
12345...

M - Mimořádná schůze