(d.m.)

12345...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
UR 0345/2017 13 Stanovení platu ředitelce "MŠ U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace" 24. července 2017
UR 0344/2017 13 Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 24. července 2017
UR 0343/2017 13 Žádost o souhlas se změnou užívání místnosti č. 416 na Poliklinice Hostinského 1533,Praha 5 24. července 2017
UR 0342/2017 13 Žádosti nájemců NP v PLCNB, Seydlerova 2451, P5, o poskytnutí internetového připojení optickým kabelem 24. července 2017
UR 0341/2017 13 Žádost o souhlas s instalací 2 ks klimatizačních jednotek v pronajatém prostoru v PLCNB, Seydlerova 2451/8, Praha 5 24. července 2017
UR 0340/2017 13 Prodloužení smlouvy o nájmu bytu a změna doby nájmu; uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu; poskytnutí ubytování v apartmánu v PLCNB, Seydlerova 2451, P5 24. července 2017
UR 0339/2017 13 1. Souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou na pozemcích parc. č. 1848/1, 1848/2 a 1852 v k.ú. Jinonice 2. Souhlas s uložením přípojek vody a kanalizace v pozemcích parc. č. 2024 a 2025 v k.ú. Jinonice 24. července 2017
UR 0338/2017 13 Uzavření postupní smlouvy k pozemku parc. č. 2235/1 v k.ú. Stodůlky 24. července 2017
UR 0337/2017 13 Souhlas se stavbou „Obnova kVN“ na pozemcích parc. č. 162/3, parc. č. 162/36, parc. č. 162/37, parc. č. 162/139, parc. č. 162/283, parc. č. 162/284, parc. č. 162/189, parc. č. 168, parc. č. 197, parc. č. 204/17, parc. č. 2188/1 a parc. č. 2188/4 v k.ú. Stodůlky 24. července 2017
UR 0336/2017 13 Souhlas s umístěním kabelové sítě v pozemcích parc. č. 2315/32 a parc. č. 2315/281 v k.ú. Stodůlky 24. července 2017
UR 0335/2017 13 Pronájem části pozemku parc.č. 2206/5 v k.ú. Stodůlky 24. července 2017
UR 0334/2017 13 Stanovisko pro MHMP ke směně pozemků parc č. 878/1, parc. č. 878/2 a parc. č. 880 v k.ú. Malešice za pozemky parc. č. 2342/215 a parc. č. 2342/552 v k.ú. Stodůlky 24. července 2017
UR 0333/2017 13 Pronájem části pozemku parc.č. 21/1 k.ú. Stodůlky 24. července 2017
UR 0332/2017 13 Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc.č. 160/2 v k.ú. Stodůlky se stavbou na pozemku parc.č. 160/5 v k.ú. Stodůlky 24. července 2017
UR 0331/2017 13 Souhlas s kácením 1ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 162/67 v k.ú. Stodůlky a 1ks slivoně na pozemku parc.č. 151/144 v k.ú. Stodůlky 24. července 2017
UR 0330/2017 13 Uzavření darovací smlouvy na 1 ks stromu Tilia cordata (lípa srdčitá) 24. července 2017
UR 0329/2017 13 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720993910, která byla uzavřena mezi MČ Praha 13 a Kooperativou, pojišťovna, a.s. ze dne 25.11.2016 24. července 2017
UR 0328/2017 13 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (oblast krizového řízení) 24. července 2017
UR 0327/2017 13 Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 24. července 2017
UR 0326/2017 13 Oznámení konkursní komise o výsledku konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878 24. července 2017
UR 0325/2017 13 Oznámení konkursní komise o výsledku konkursního řízení pro výkon činnosti ředitele-ředitelky Základní školy, Praha 13, Janského 2189 24. července 2017
UR 0324/2017 13 Návrh na mimořádné odměny pro vedoucí odborů: odbor legislativně-právní, odbor sociální péče a odbor majetkový, bytový a investiční 24. července 2017
UR 0323/2017 13 Úprava platu ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13 24. července 2017
UR 0322/2017 13 Návrh navýšení počtu zaměstnanců ostrahy 24. července 2017
UR 0321/2017 13 Stanovisko k možnosti přijetí majetku nepatrné hodnoty v rámci pozůstalostního řízení po zemřelém Janu Hintermüllerovi 24. července 2017
UR 0320/2017 13 1/ Revokace usnesení číslo UR 0507/2015 ze dne 9.11.2015; 2/ Uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o realizaci orientačního systému pro zrakově postižené ze dne 27.9.2007 24. července 2017
UR 0319/2017 13 Ustanovení komise k vyhodnocení nabídek na pronájem Restaurace v objektu ÚMČ Praha 13 24. července 2017
UR 0318/2017 13 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace DH Borovanského“, stavební práce 24. července 2017
UR 0317/2017 13 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Rekonstrukce povrchu SH Za Mototechnou" 24. července 2017
UR 0316/2017 13 Výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce dětského hřiště Běhounkova“, stavební práce 24. července 2017
12345...

M - Mimořádná schůze